توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری


رشد ۶.۱۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، بــر اســاس گــزارش ســال ۲۰۲۲ آنکتــاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در خصــوص وضعیــت ســرمایه‌گذاری خارجــی جهــان، میــزان ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجــی در ایــران طــی ســال ۲۰۲۱ بــه ۱ میلیــارد و ۴۲۵ میلیــون دلار رســیده اســت کــه بــا افزایــش ۸۳ میلیـون دلاری نسـبت بـه سـال قبـل، حـدود ۶.۱۸ درصـد افزایـش داشـته اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه سـرمایه گـذاری خارجـی در ایـران در سـال هـای ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بـه ترتیـب ۱۱ درصـد، ۳۶.۴ درصـد و ۳۰ درصـد کاهـش نشـان مـی دهـد. در مجمـوع رونـد سـرمایه گـذاری خارجـی در ایـران طـی یـک دهـه گذشـته نزولـی بـوده و بـه یـک سـوم تقلیـل یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه رونـد مزبـور در مـدت زمـان یـاد شـده در بیـن کشـورهای در حـال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت.

نمودار روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران طی سال‌های ۲۰۲۱ – ۲۰۱۲ (میلیارد دلار)
بــر اســاس گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است، ســال گذشــته میــلادی در جهــان، ۱.۵۸۲ تریلیــو..

رشد ۶.۱۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، بــر اســاس گــزارش ســال ۲۰۲۲ آنکتــاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در خصــوص وضعیــت ســرمایه‌گذاری خارجــی جهــان، میــزان ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجــی در ایــران طــی ســال ۲۰۲۱ بــه ۱ میلیــارد و ۴۲۵ میلیــون دلار رســیده اســت کــه بــا افزایــش ۸۳ میلیـون دلاری نسـبت بـه سـال قبـل، حـدود ۶.۱۸ درصـد افزایـش داشـته اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه سـرمایه گـذاری خارجـی در ایـران در سـال هـای ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بـه ترتیـب ۱۱ درصـد، ۳۶.۴ درصـد و ۳۰ درصـد کاهـش نشـان مـی دهـد. در مجمـوع رونـد سـرمایه گـذاری خارجـی در ایـران طـی یـک دهـه گذشـته نزولـی بـوده و بـه یـک سـوم تقلیـل یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه رونـد مزبـور در مـدت زمـان یـاد شـده در بیـن کشـورهای در حـال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت.

رشد ۶.۱۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱‌

نمودار روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران طی سال‌های ۲۰۲۱ – ۲۰۱۲ (میلیارد دلار)

بــر اســاس گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است، ســال گذشــته میــلادی در جهــان، ۱.۵۸۲ تریلیــون دلار جــذب ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجـی انجـام شـده کـه نسـبت بـه سـال پیـش از آن، ۶۱۹ میلیـارد و ۱۷۱ میلیـون دلار بیشـتر اسـت.

* سهم ایران از میزان سرمایه‌گذاری در جهان

سـهم ایـران از ایـن میـزان سـرمایه‌گـذاری در جهـان ۰.۰۹ درصـد اسـت. سـهم ایـران در سـال ۲۰۲۰ برابـر بـا ۰.۱۳ درصـد و در سـال ۲۰۱۹ برابـر بـا ۰.۰۹ درصـد بـود. بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـران در سـال ۲۰۲۱( ۱۴۰۰ )در جایـگاه هشـتادم کشـورهای سـرمایه پذیـر جهـان قـرار دارد.

بـا اینکـه همیشـه سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خارجـی کشـورهای توسـعه یافتـه از سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی کشــورهای در حــال توســعه بیشــتر بــوده اســت امــا در ســال ۲۰۲۰ ،ایــن رونــد معکــوس شــد و در ســال ۲۰۲۱ ادامــه یافـت. سـهم کشـورهای در حـال توسـعه از کل سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خارجـی انجـام شـده در جهـان در سـال ۲۰۲۱ نزدیـک بـه ۵۲.۸۷ درصـد برابـر بـا ۸۳۶ میلیـارد و ۵۷۱ میلیـون دلار بـوده اسـت. ایـن رقـم در سـال ۲۰۲۰ برابـر بـا ۶۶.۳ درصـد بـود. کشـورهای توسـعه یافتـه ۷۴۵ میلیـارد و ۷۳۹ میلیـون دلار سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی جـذب کردنـد کـه ۴۷.۱۲ درصـد کل سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی در جهـان اسـت. ایـن رقـم در سـال ۲۰۲۰ برابـر بـا ۳۱.۲درصـد بـود. بـه نظـر مـی رسـد، آغـاز شـیوع کرونـا در سـال ۲۰۲۰ بـر میـزان جـذب سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی کشـورهای توسـعه یافتـه بـه شـدت تاثیـر گذاشـته اسـت و ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد.

بررســی میــزان انباشــت ســرمایه ســرمایه‌گــذاری مســتقیم خارجــی طــی دو دهــه گذشــته در جهــان و منطقــه و مقایسـه وضعیـت ایـران نیـز نشـان مـی دهـد وضعیـت ایـران از نظـر میـزان رشـد جـذب سـرمایه طـی ایـن سـالها در مقایسـه بـا کشـورهای منطقـه مناسـب توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری اسـت به‌طوری‌کـه رشـد انباشـت سـرمایه در ایـران در سـال ۲۰۱۰ نسـبت بـه سـال ۲۰۰۰ حـدود ۱۱ برابـر و در سـال ۲۰۲۱ نسـبت بـه ۲۰۱۰ حـدود ۲ برابـر شـده اسـت. در میـان کشـورهای منطقـه، امـارات متحـده عربـی چنیـن وضعیتـی دارد و سـایر کشـورها نتوانسـته انـد در هـر دو دوره چنیـن رکـوردی بـه ثبـت برسـانند.

بـا ایـن وجـود، میـزان انباشـت سـرمایه خارجـی ۶۰ میلیـارد دلاری ایـران در سـال ۲۰۲۱ نسـبت بـه عمـده کشـورهای منطقـه بسـیار پاییـن تـر اسـت و در ایـن خصـوص کشـورهای امـارات، عربسـتان، ترکیـه و مصـر بـا انباشـت سـرمایه بیـن ۱۲۰ تـا ۲۶۰ میلیـارد دلار پیشـتازند.

* چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران

مهمتریـن چالـش سـرمایه گـذاری در ایـران ناشـی از چالـش هـای سـاختاری اقتصـاد ایـران اسـت. ریسـک بـالای اقتصادی کشور عمدتا به‌دلیــل تحریــم هــای خارجــی، عــدم ثبــات اقتصــادی، عــدم درک درســت ســرمایه گــذاران از جایگاه اقتصادی ایران، موانع حقوقی و ضعف ناکارآمدی سیستم قضایی کشور در حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی از جمله موانع عمده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برشمرده می‌شود.

اقدام موفق دولت سیزدهم در حذف قیمت‌گذاری دستوری/ توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری در بازار سهام

اقدام موفق دولت سیزدهم در حذف قیمت‌گذاری دستوری/ توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری در بازار سهام

«میثم فدایی» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به عملکرد دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی دولت سیزدهم برای حمایت از بازار سرمایه همسو با لایحه بودجه ١۴٠١ است.

وی به پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و تصریح کرد: تصویب آن پیش‌نویس زمینه ساز ایجاد مشکل در بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان بود و در همین راستا طی تعاملات صورت گرفته ارکان اقتصادی دولت، آثار این تصمیم‌ها در بازار سرمایه بررسی شد و سرانجام طی نامه‌ای تغییرات بودجه‌ای در راستای حمایت از بازار سرمایه توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی اعلام و در بودجه آورده شد.

فدایی این اقدام دولت سیزدهم را حمایت غیرمستقیم از بازار سرمایه دانست و اظهار کرد: اصلاح نرخ گاز صنایع، یکی از ریسک‌های مهم بازار سرمایه را از بین برد، همچنین کاهش فروش اوراق دولتی نسبت به ماه های گذشته نیز دیگر تصمیم حمایتی دولت برای بازار سرمایه بود.

مدیرعامل فرابورس ایران لزوم انضباط مالی دولت و انتشار اوراق منطبق با شرایط بازار در سال آینده را موضوع مهمی دانست و ادامه داد: دولت باید تلاش کند در زمان سررسید اوراق، اقدام به انتشار اوراق جدید کند تا بازار سرمایه دچار مشکلاتی که در گذشته شاهد آن بودیم، نشود.

اقدام موفق دولت سیزدهم در حذف قیمت‌گذاری دستوری/ توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری در بازار سهام

اقدام موفق دولت سیزدهم در حذف قیمت گذاری دستوری

وی در ادامه به تلاش دولت سیزدهم در حذف قیمت گذاری دستوری و عرضه گسترده محصولات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری بزرگترین معضل در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، در هر حوزه‌ای که ردپایی از قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد با مشکلاتی مواجهیم.

فدایی با اشاره به اینکه عرضه انواع محصولات در بورس کالا و بورس انرژی افزایش شفافیت در قیمت‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها را به دنبال دارد، گفت: قطعی برق صنایع، برق مصرفی مردم و مشکلات این بخش نیز ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، چراکه باعث عدم سودآوری تولید برق، توقف سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن نیروگاه‌ها می‌شود که در نهایت بحران در صنعت برق را به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل فرابورس ایران تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنایع را سدی در برابر توسعه اقتصادی دانست و افزود: رانت صنعت خودرو نیز ناشی از همین مشکل است، سیاست‌های دولت نیز در حوزه خودرو، حمایت از تولید داخل و حذف رانت دلالان است.

مزایای حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد

وی به مزایای حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد و گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری از برخی صنایع مانند سیمان و فولاد ضمن افزایش سودآوری این صنایع، منجر به ایجاد تعادل در فرآیند کشف قیمت و حذف رانت از این حوزه‌ها شده است.

اقدام موفق دولت سیزدهم در حذف قیمت‌گذاری دستوری/ توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری در بازار سهام

بررسی متغیرهای اثرگذار بر آینده بازار سرمایه

فدایی در خصوص چشم انداز بازار سرمایه به مولفه های اثرگذار بر این بازار اشاره کرد و گفت: تصویب بودجه، روشن شدن موضوع اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و همچنین تعیین تکلیف مذاکرات برجامی، می‌تواند مهمترین ابهامات بازار سرمایه را برطرف و چشم انداز بازار را مشخص کند تا سهامداران بتوانند تصمیم درستی برای سرمایه‌گذاری در بازار اتخاذ کنند.

مدیر عامل فرابورس ایران ادامه داد: موضوع دیگر مساله مربوط به حمایت سهامداران حقوقی از بازار است که سازمان بورس به طور جدی در حال پیگیری این مساله است.

توصیه به سهامداران برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه

وی خطاب به سهامداران روش درست سرمایه‌گذاری در بازار سهام را ارزیابی کرد و گفت: سهامداران باید منابع مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری وارد بورس توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری کنند و حتما از سرمایه‌گذاری در بازار سهام از طریق فروش اموال ضروری مانند مسکن و خودرو خودداری کنند.

فدایی تاکید کرد: بهتر است سهامداران اقدام به خرید سهام شرکتی کنند که دارای روند سودآوری مشخص هستند.

اقدام موفق دولت سیزدهم در حذف قیمت‌گذاری دستوری/ توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری در بازار سهام

فرایند مثبت عرضه شرکت‌های دانش‌بنیان در فرابورس

مدیر عامل فرابورس ایران در ادامه به آخرین وضعیت عرضه شرکت‌های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد و افزود: درخصوص عرضه شرکت‌های دانش فرآیندها به خوبی در حال طی شدن است و نماد شرکت تپسی هم به عنوان اولین شرکت دانش بنیان درج شده است.

وی با اشاره به اینکه قرار بود شرکت‌های دانش بنیان به دلیل ماهیت خاص آنها در تابلو هدف درج شوند، گفت: در تصمیم بعدی با هدف حمایت از این شرکت‌ها مقرر شد تا استارتاپ‌ها نیز مانند سایر شرکت‌ها در بازار اصلی پذیرش شوند.

فدایی به تعیین شرایط پذیرش استارتاپ‌ها در فرابورس توسط سازمان بورس اشاره کرد و گفت: با احراز این شرایط و ارائه استعلام‌های تعیین شده توسط سازمان بورس، شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند وارد بازار شوند.

مدیر عامل فرابورس ایران اظهار داشت: در حال حاضر نیز بخش زیادی از فرآیند عرضه اولیه تپسی در فرابورس انجام شده، اما تعدادی استعلام باقی مانده که به محض ارائه پاسخ آنها، عرضه تپسی در فرابورس انجام خواهد شد.

لوازم خانگی را تعمیر کنیم یا نو بخریم؟ کدام باصرفه‌تر است؟!

لوازم خانگی را تعمیر کنیم یا نو بخریم؟ کدام باصرفه‌تر است؟!

یک مغازه تعمیر لوازم خانگی را در نظر بگیرید. مغازه‌ای که تا چند ماه پیش مشتری چندانی نداشت و بیشتر وقت صاحب مغازه صرف این می‌شد که تعمیرات جزئی بعضی مشتریان قدیمی را انجام دهد.

اما حالا با وجود افزایش قیمت ارز و تحریم‌های ریز و درشتی که از هر سو بازار را احاطه کرده‌اند و از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم، همان مغازه خلوت قدیمی دیگر جای سوزن انداختن هم نیست!

با این حال شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چه وقت بهتر است لوازم خانگی خود را برای تعمیر ببریم و چه وقت لازم است به فکر خریدن جنس نو باشیم. تجربه نشان داده است که در اکثر مواقع تعمیر لوازم خانگی به صرفه‌تر از تعویض آن‌ها است؛ اما باز هم خواندن این نکات می‌تواند راهگشای خوبی برای انتخابتان باشد!

گارانتی

کاملا واضح است که اگر وسیله‌ای داشته باشید که هنوز از مدت گارانتی آن باقی مانده باشد، بدون درنگ به سراغ نمایندگی‌اش می‌رویم تا از خدمات پس از فروش وسیله مورد نظر استفاده کنیم. پس داشتن گارانتی در هنگام خرید یک وسیله به اندازه زیادی دارای اهمیت است.

ویژگی‌های ایمنی

ممکن است وسیله‌ای در منزل داشته باشید که سال‌ها از خرید آن می‌گذرد و حالا نیاز به تعمیر توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری دارد. باید به این نکته توجه کرد که عموما وسایل برقی قدیمی امروزه تا چه حد دارای ایمنی لازم هستند. مثلا اگر اتوی شما خراب شده باید ببینید با تعمیر آن، ایمنی که لازم است داشته باشد هم تامین می‌شود یا خیر! برای تصمیم‌گیری در این خصوص بهتر است با یک تعمیرکار مشورت کنید. اگر حتی با درست شدن اتو یا وسیله مورد نظر دیگر ایمنی آن صد در صد تامین نشود، شرط عقل این است که آن را کنار بگذارید و برای خرید مدل جدید و ایمن دست به کار شوید.

برچسب انرژی

وسایل برقی در زمان‌های قدیم بیشتر به عنوان راه انداختن کار ساخته می‌شد و بحث صرف انرژی در حد استاندارد و یا کم‌مصرف بودن تنها چند سالی است که برای تولیدکنندگان و البته مصرف‌کنندگان به یک اصل تبدیل شده است. بنابراین اگر وسیله برقی‌تان خراب شده و برچسب انرژی هم ندارد، بهتر است از میزان انرژی که صرف می‌کند، آگاه شوید و بعد تصمیم بگیرید که یک دستگاه نو بخرید یا همان قبلی را برای تعمیر ببرید.

ارزیابی و مقایسه هزینه

بسته به اینکه کدام وسیله در منزلتان دچار مشکل شده این موضوع دارای اهمیت است که تعمیر آن به صرفه‌تر است یا خریدنش. برای مثال اگر جاروبرقی از کار افتاده بهتر است ابتدا هزینه تعمیر آن را بپرسید. اگر هزینه تعمیر از خریدن یک جاروبرقی نو کمتر است خوب به صرفه است که آن را بتوانید تعمیر کنید.

محاسبه عمر مفید

دانستن عمر مفید یک دستگاه و یا یک وسیله برقی، خودش اطلاع مهمی است. می‌پرسید چرا؟ چون اگر زمانی دستگاهتان خراب شده که از عمر مفید آن مدتی است، گذشته شاید بهتر باشد اصلا فکر تعمیر آن را از سر بیرون کنید؛ چراکه ممکن است حتی با تعمیر آن مدتی بعد مجبور توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری شوید کلا آن را کنار بگذارید. این مساله مخصوصا زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که قطعه‌ای که باید برای دستگاهتان بخرید، گران باشد. در این حالت باید از قانون ۵۰ درصد پیروی کنیم. اگر دستگاه شما بیش از ۵۰ درصد عمر مفیدش را گذرانده باشد و اگر هزینه تعمیرش بیش از ۵۰ درصد هزینه خرید یک دستگاه جدید باشد٬ در این صورت شما باید آن را به جای تعمیر، جایگزین کنید.

بهترین توصیه‌ها

در حالی که هنوز وسیله قابل تعمیر و خرابی در منزل ندارید، بهتر است درباره شیوه نگهداری هرکدام از وسایل بیشتر مطالعه کنید. چون آگاهی از طرز نگهداری وسایل برقی در منزل باعث می‌شود عمر مفید دستگاه افزایش یافته و در آینده هزینه کمتری روی دستتان بماند. نکته دیگر این است که اگر تصمیم به تعمیر دستگاهتان گرفتید، به قول معروف کار را به دست کاردان بسپارید و دستگاه و وسیله برقی‌تان را پیش هر کسی که از آن سردرنمی‌آورد، نبرید. نکته دیگری که شاید کمتر امکانش باشد بتوان روی آن دقیق بود، این است که بیشتر شرکت‌های تعمیر لوازم خانگی برای سهولت کار و کسب سود بیشتر، به سرعت اقدام به تعویض قطعه مشکل‌دار می‌کنند. در صورتی که هستند متخصصانی که اولویت کار خود را در تعمیر قطعات مشکل‌دار قرار می‌دهند و تنها در صورتی که قطعه قابل تعمیر نباشد، اقدام به تعویض آن می‌کنند. شناسایی چنین افراد و یا مکان‌هایی برای صرفه‌جویی در هزینه بسیار قابل تامل است.

تقبیح سرمایه گذاری در انرژی‌های فسیلی و تناقض گویی‌های کاخ سفید

اگرچه ایالات متحده آمریکا بالاترین سرانه آلایندگی هوا را در میان کشور‌های جهان دارد، اما همواره خود را به عنوان پرچم دار تلاش‌های جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و غیرآلاینده معرفی کرده حال آنکه در پشت سیاست‌های واشنگتن داستان متفاوتی نهفته است.

به گزارش مجله خبری نگار از تارنمای گاردین، از زمان امضای پیمان پاریس در سال ۲۰۱۵ میلادی، دولت آمریکا بیش از ۹ میلیارد دلار در پروژه‌های نفت و گاز قاره آفریقا سرمایه گذاری کرده است، در حالی که هدف از امضای این پیمان کاهش گاز‌های گلخانه‌ای است و ایالات متحده هم سرمایه گذاری در طرح‌های انرژی‌های فسیلی را تقبیح می‌کند.

در این مدت، بانک دولتی صادرات و واردات آمریکا، ۵۱ برابر مبالغی که صرف طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در آفریقا کرده، برای پروژه‌های منابع سوخت فسیلی در قاره سیاه هزینه کرده است.

از جمله این طرح‌های آلاینده می‌توان به سرمایه گذاری آمریکا در معادن ذغال سنگ آفریقای جنوبی و حفاری نفت در نیجریه و استخراج گاز طبیعی در موزامبیک اشاره کرد.

کیت دینگلیس از مدیران ارشد گروه دوست داران زمین در مصاحبه با نشریه گاردین گفت وقتی که دسامبر سال گذشته از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شنید که به سرمایه گذاری این کشور در پروژه‌های منابع سوخت فسیلی پایان می‌دهد و از نسل جدید منابع انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت مالی می‌کند، بسیار خوشحال شد، ولی جای تاسف دارد که ظرف همین دو سال اخیر، کاخ سفید بی سر و صدا همان برنامه‌های دونالد ترامپ مستاجر سابقش را در پیش گرفت.

هرچند قاره آفریقا ۱۵ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است، ولی در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، سهم این قاره فقط ۳.۸ (سه و هشت دهم) درصد است.

نکته جالب توجه دیگر این است که آمریکا، کشور‌های آفریقایی را به خاطر همان طرح‌هایی که خودش سرمایه گذار آنهاست، تقبیح می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد به سمت منابع انرژی‌های تجدیدپذیر بروند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.