ریسک کلی برای هر دارایی مالی


ریسک نقدشوندگی

یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری ارزشیابی دارایی هاست. ارزش ذاتی هر دارایی عبارت است از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی دارایی، که علاوه بر زمان وقوع، نرخ تنزیل نیز مورد توجه قرار میگیرد. نرخ تنزیل یا بازده مورد انتظار هر دارایی، نشان دهندة بازدهی از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است . یکی از عوامل مؤثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنهاست نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری داراییها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟

شواهد تجربی نیز نشان میدهند که عامل نقدشوندگی در تصمیمگیریها نقش مهمی را ایفا مینماید، اما بهرغم مطالعات بسیاری که در این زمینه از سوی پژوهشگران صورت گرفته است، هیچ یکنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از نقدشوندگی بازار وجود ندارد.

هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرما یهگذاران تعریف میشوند. سرمایهگذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را میپذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل مؤثر بر ریسک د ارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا میکند.
تحقیقات اخیر بر نگرش سرمایهگذاران در مورد نقدشوندگی و این که آیا نقدشوندگی نماینده فاکتور ریسک سیستماتیک است یا خیر، تمرکز دارند و در پی بهترین تعریف از نسبت عدم نقدشوندگی هستند. در این رابطه آمیهود نسبت عدم نقدشوندگی را به صورت نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله آن سهم در همان روز تعریف کرده است. یکی دیگر از مواردی که اخیراً مدنظر قرار گرفته ، میزان سهام شناور شرکت است . سهام شناور آزاد درصدی از سهام یک شرکت است که برای معامله دربازار سهام در دسترس سرمایه گذاران بوده ، بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله باشد. ویل سهام شناور آزاد را به عنوان سهمی از سرمایه موجود برای فروش در بازار تعریف و از آن را به عنوان معیار نقدشوندگی استفاه می کند.
مدل بازده تعدیل شده به لحاظ سهام شناور بیان می نمایدکه در معادله ریسک نقدشوندگی با معکوس سهام شناور متناسب است تحقیق حاضر به منظور آزمون اینکه آیا ریسک نقدشوندگی تنها عاملی است که در مدل پیشنهاد شده توسط ویل در قیمتگذاری سهام شرکت های بورس اوراق بهادارتهران لحاظ شده است. برای سال های 1383_1386 صورت گرفته است. همچنین، سایر فاکتورهای ریسک (ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت ، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام) و همچنین سهام شناور را نیز که به طور گسترده در قیمتگذاری دارایی ها به منظور توضیح بازدههای مقطعی استفاده می شده است ، در نظر می گیرد.

شروع تحقیقات در رابطه با ریسک عدم نقدشوندگی که گاهی با عنوان ریسک نقدشوندگی به آن پرداخته شده است، به اواسط دهه 80 میلادی بازمیگردد. این موضوع بهرغم ریشهای بودن آن جزو تحقیقات جدید در زمینه مدیریت مالی محسوب می شود. هر چند که طی همین مدت اندک نیز افراد بسیاری به مطالعه این جنبه از ریسک دارایی های مالی، بخصوص در بازار سهام پرداخته اند و نتایج مطالعات اولیه در این زمینه بسیار متفاوت بود . در برخی موارد میان بازده و عدم نقدشوندگی رابطه مثبت بسیار قوی نشان داده شده است، در حالی که در برخی دیگر رابطه خاصی میان این دو به اثبات نرسیده است. بعضی دیگر وجود این رابطه را مختص به ماه ژانویه دانسته اند.

اما به طور کلی، این پرسش که آیا نقدشوندگی بازده دارایی را تحت تأثیر قرار میدهد یا خیر تاکنون به طور کامل و با اطمینان پاسخ داده نشده است. البته با این حال مطالعات در این زمینه متوقف نشده است، چرا که همین تحقیقات نشان داده است که این عامل بر بازده دارایی مؤثر است و سرمایه گذاران همواره آن را در نظر دارند.
عدم نقدشوندگی موردانتظار بازار دارای رابطه مثبت با مازاد بازده پیش بینی شده سهام است. او در پژوهش خود اثبات نموده است که بخشی از مازاد بازده موردانتظار را میتوان به وسیله صرف عدم نقدشوندگی بیان نمود. او از نسبت قدرمطلق بازده سهام به حجم معاملات برحسب دلار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی در تحقیق خود استفاده نموده است. وی اثبات کرده است که عدم نقدشوندگی تأثیر بیشتری بر صرف سهام ریسک کلی برای هر دارایی مالی شرکت های کوچک دارد.
اندازه شرکت به عنوان شاخص نقدشوندگی اثر منفی و معناداری بر بازده شرکت ها دارد. آنها اعلام نمودند که شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آنها بالا (پایین) است، به طورکلی خیلی ضعیف (قوی) هستند . بنابراین، سرمایهگذاران نیازمند صرف بازده برای جبران ریسک اضافی متحمل شده از طریق نگهداری سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازار افتادگی کاهش یابد، سهام موردنظر دارای ریسک بیشتری خواهد بود، زیرا تغییرات بازده افزایش مییابد.
تعداد بسیار زیادی از داراییها دارای خصوصیات نقدشوندگی اندکی هستند و همیشه نمیتوان آنها را فوراً معامله کرد. او در این تحقیق نقش عامل نقدشوندگی را در قیمتگذاری داراییها بررسی نموده است . در بازارسهام برخی داراییها دارای نقدشوندگی بالایی هستند، اما برخی دیگر در دوره های نسبتاً طولانی مورد معامله قرار میگیرند . عدم نقدشوندگی تأثیر بسیار چشمگیری بر تصمیمگیری پرتفوی بهینه دارد .ارزش یک دارایی با نقدشوندگی بالا میتواند 25 درصد بیش از ارزش یک دارایی غیرنقدشونده ارزش داشته باشد.

مارشال و یانگ به رابطه نقدشوندگی و بازده سهام پرداختهاند. معیارهای نقدشوندگی مورد استفاده در این تحقیق، شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نرخ گردش است. او در مدل خود از عوامل بازده بازار و اندازه شرکت استفاده نموده است. او نتیجه گرفت که تأثیر عامل اندازه شرکت بربازده سهام منفی بوده است.
آچاریا و پدرسن یک مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای ارائه دادند که در آن ارتباط بین بازده موردانتظار بازار و نقدشوندگی موردانتظار یک سهم بررسی گردید. آنها معتقدند که یک سهم با نقدشوندگی کم تأثیر همزمان اندک بر بازده سهم و همچنین تأثیر آن بر بازده قابل پیشبینی آینده آن سهم زیاد است. همچنین، سهام دارای بازده جاری اندک، ولی بازده قابل پیشبینی آتی بالا باشد، دارای نقدشوندگی باثبات است. داتار نایک و راد کلیف نسبت گردش را که آمیهود و مندلسون در سال 1986 پیشنهاد نموده اند، به عنوان شاخصی برای نقدشوندگی استفاده کردهاند. آنها دریافتند که نقدشوندگی نقش معنیداری در توضیح تغییرات برش عرضی بازده سهام دارد. آنها از عوامل کنترلی مانند اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده بازار به عنوان عوامل نقدشوندگی استفاده نموده اند.

ریسک نقدشوندگی که به عنوان معیار حساسیت بازده سهام تعبیر میشود و بیان شده است که از آنجا که این ریسک نقدشوندگی نمیتواند کلیه تغییرات مقطعی در بازده را توضیح دهد، سایر عوامل ریسک (ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) و سهام شناور نیز باید در نظر گرفته شوند، که در این مقاله همبستگی معیار ریسک نقدشوندگی تأیید میشود، اما به دلیل معناداری بسیار ضعیف آن را به عنوان یک معیار تجربی منطقی در نظر گرفته نمی شود، اما ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و سهام شناور قدرت مشخصی در توضیح تغییرات مقطعی در بازده دارند . همچنین، در بررسی ها مشخص شد که ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی نیز رابطه معناداری دارند.

صندوق درآمد ثابت؛ سرمایه‌گذاری مطمئن در دوران عدم ثبات

صندوق درآمد ثابت؛ سرمایه‌گذاری مطمئن در دوران عدم ثبات

در این مقاله دو شیوه سرمایه گذاری در بورس یعنی سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت و سبدگردانی در بورس را مورد بررسی قرار داده و به نقش و اهمیت هر یک در حفظ اصل دارایی افراد و کسب سود از محل سرمایه‌گذاری این دارایی‌ها پرداخته‌ایم.

سرمایه گذاری مناسب در شرایط نااطمینانی

زمانی که عدم ثبات و نااطمینانی بر اقتصاد کشوری حاکم است، نمی‌توان با اطمینان درباره آینده سرمایه‌گذاری‌ها قضاوت و تصمیم‌گیری کرد. زمانی که در اقتصاد کشور همه چیز در هاله‌ای از ابهام پنهان است، چگونه می‌توان آینده بازاری مانند بورس را - که در شرایط عادی نیز ریسک و عدم اطمینان جزء جدایی‌ناپذیر آن است - پیش‌بینی کرد؟! در چنین شرایطی چه باید کرد؟

صندوق درآمد ثابت؛ سرمایه گذاری بدون ریسک

ممکن است عده ای از افراد در چنین شرایطی، سپرده‌گذاری در بانک را امن‌ترین گزینه ممکن بدانند اما واقعیت این است که سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت از هر لحاظ نسبت به سپرده‌گذاری در بانک گزینه عاقلانه‌تری است. علت این امر از آن رو است که با خرید واحدهای صندوق درآمد ثابت ضمن اینکه امنیت سرمایه شما درست به اندازه سپرده‌گذاری در بانک تامین می‌شود، سود این سرمایه‌گذاری نیز بیش از سود سپرده‌های بانکی است. لازم به ذکر است برای سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابتی مانند صندوق دوم اکسیر فارابی، نیازی به مراجعه حضوری به شعب کارگزاری‌ها نیست و می‌توان به صورت کاملا غیرحضوری و آنلاین نسبت به ثبت نام صندوق و آغاز سرمایه‌گذاری اقدام کرد. فراموش نکنید برای سرمایه‌گذاری در این دست صندوق‌ها لازم است قبل از هر کار، نسبت به دریافت کد بورسی، ثبت‌نام و احراز هویت سجام اقدام کنید. در نظر داشته باشید کارگزاری فارابی امکان دریافت سریع و غیرحضوری کد بورسی را برای علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در بورس فراهم کرده است و افراد می‌توانند در کمتر از پنج دقیقه با دریافت کد بورسی اولین مرحله سرمایه گذاری در بورس را انجام دهند.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس شیوه خرید و فروش

یکی از شیوه‌های تقسیم‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بر اساس شیوه خرید و فروش واحدهای این صندوق‌ها است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر این اساس به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  • صندوق‌هایی که خرید و فروش آن‌ها بر مبنای صدور و ابطال نظیر صندوق درآمد ثابت اکسیر فارابی است
  • صندوق‌های قابل معامله نظیر صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی (ETF)

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های دسته اول لازم است، با مراجعه به سایت صندوق نسبت به ثبت نام و ثبت درخواست صدور واحد در صندوق اقدام کنید. لازم به ذکر است دریافت کد بورسی و ثبت نام سجام برای سرمایه‌گذاری در این دسته از صندوق‌ها نیز ضروری است. برخی از صندوق‌های درآمد ثابت اعم از قابل معامله(ETF) و همچنین صندوق‌های صدور و ابطال، به سرمایه‌گذاران سود دوره‌ای پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال صندوق دوم اکسیر فارابی که یک صندوق درآمد ثابت است، ماهیانه مبلغ سود سرمایه‌گذاری در آن دوره را به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌کند. اگرچه سرمایه‌گذاران می‌توانند با انتخاب گزینه صدور مجدد، سود سرمایه‌گذاری خود را مجددا صرف سرمایه‌گذاری در صندوق کرده و از سود مرکب سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. در مقابل، صندوق‌های قابل معامله یا همان ETFها دسته دیگری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها کاملا مشابه خرید و فروش سهام است و از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله هم حتما باید پیش از هر کار دیگری، مراحل ثبت نام کارگزاری و دریافت کد بورسی را انجام داده باشید. برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF نظیر لبخند فارابی کافی است نماد مربوط به صندوق مورد نظر را در سامانه معاملاتی کارگزاری جستجو کرده نسبت به ثبت سفارش خرید در آن نماد اقدام کنید. به عنوان مثال می‌توانید با جستجوی نماد لبخند، در صندوق درآمد ثابت قابل معامله فارابی سرمایه‌گذاری کنید.

نهایتا در نظر داشته باشید سایت فیپیران رتبه‌بندی تمام صندوق‌های ثبت شده در بازار سرمایه ایران را در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این سایت گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها را مقایسه کرده نسبت به اتخاذ بهترین تصمیم اقدام کنید.

سبدگردانی در بورس؛ راهکاری برای سرمایه‌گذاری اختصاصی

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، برای افرادی که از دانش مالی کافی برخوردار نیستند یا زمان کافی برای دنبال کردن وضعیت بازار ندارند، سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس گزینه مناسبی به شمار نمی‌رود اما به جز صندوق‌های درآمد ثابت گزینه دیگری نیز برای ورود به بورس و بهره بردن از سود این بازار وجود دارد. سبدگردانی در بورس به عنوان شیوه‌ای اختصاصی برای سرمایه‌گذاری در این بازار مطرح می‌شود. در این شیوه، متقاضیان با عقد قرارداد سبدگردانی با یک شرکت سبدگردان معتبر برای مدتی مشخص - عموما یک سال - مدیریت دارایی خود را به افراد حرفه‌ای بازار می‌سپارند. این تحلیل‌گران قادر هستند حتی در بدترین شرایط بازار و در اوج نااطمینانی نیز بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را برای افراد انتخاب کرده و دارایی متقاضیان را به بهترین شیوه مدیریت کنند.

هفته بدون افزایش در نرخ سود بازارها

بررسی آمار نرخ سود در بازارهای مالی هفته پایانی مهر ماه نشان می دهد نرخ سود در هیچکدام یک از بازارهای مالی افزایش پیدا نکرده است. در این هفته ها، نرخ سود در بازار باز ریسک کلی برای هر دارایی مالی برای هفته های متوالی ثابت مانده است.

هفته بدون افزایش در نرخ سود بازارها

مهم ترین ابزار مورد دادو وستد در سه بازار مالی که در هفته مورد ارزیابی قرار می گیرد اوراق بدهی دولتی است. به طور کلی بانک ها و نهادهای تامین سرمایه مهمترین مشتریان خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه هستند. هر چه دولت اوراق بیشتری را در این بازا می فروشد درآمدزایی دولت نیز فراتر رفته و کسری بودجه با قدرت بهتری تامین می شود. روشی که برخی از اقتصاددانان آن را مسیری امن تر برای اقتصادایران تلقی می کنند. با رشد درآمد دولت در این بازار، احتمال برداشت از صندوق بانک مرکزی پایین تر آمده و در ادامه افزایش تورم از مسیر پایه پولی کمتر خواهد شد.

اما نکته مهم و اثرجانبی مهم دیگر این بازار مشارکت بانک ها و رشد دارایی اوراق در این نهادهای مالی است. به این معنا که بانک هایی که دارایی اوراقشان بیشتر باشد می توانند نیازهای نقدینگی خود را از طریق استقراض پول از بانک مرکزی در بازار باز و از مسیر دریافت اعتبارات قاعده مند برطرف کنند. بنابراین مهم ترین عامل در رونق بازارها بده بستان اوراق بدهی است. موضوعی که سه نرخ سود مهم در اقتصاد را تغییر داده و در نهایت موجب کاهش نامحسوس نرخ بهره بین بانکی شده است.

به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، بررسی روند نرخ سود در بازار های مالی سه هفته گذشته نشان می دهد در هیچکدام یک از بازار های مالی مورد بررسی در این مدت افزایشی رخ نداده است.

به طور کلی در هر هفته سه بازار مهم در اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد که از حیث های مختلف به یکدیگر وابسته بوده و از اهمیت بالایی در اقتصاد ایران برخوردار هستند.

در همین رابطه طبق داده های آماری منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مشاهده می شود دراین سه بازار وضعیت نرخ سود یا ثابت بوده یا روند نزولی نامحسوسی داشته است. یکی از مهم ترین این بازار ها بازار اولیه اوراق بدهی دولتی است.

روند نزولی نرخ سود موزون در بازار اولیه

در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته چهارم مهر ماه سطح اوراق بدهی دولتی جهشی قابل توجه پیدا کرده و بالاترین میزان را در ماه اول ریسک کلی برای هر دارایی مالی پاییز به ثبت رساند.

در این معاملات دولت اوراق خود را به مشتریان فروخته و درآمد کسب شده در این بازار را خرج تامین کسری بودجه می کند. هر چه اوراقی که دولت در این بازار می فروشد بیشتر باشد درآمدزایی دولت بالاتر آمده و احتمال رشد تورم از نگاه برخی تحلیل گران کمتر خواهد بود.

در همین رابطه رشد حجم اوراق بدهی دولتی در این بازار به شکلی بوده که باوجود خرید صفر بانک ها در این بازار اما سهم کل اوراق خریداری شده رشد قابل توجهی داشته است. این در حالی است که نرخ سود اوراق بدهی دولتی روندی نزولی داشته و از سطح 22.29 درصد کاهشی 0.3 واحد درصدی به 22 درصد رسیده است.

اوراقی که بانک ها در اینن بازار خریداری می کنند در راستای استقراض نقدینگی از بانک مرکزی در بازار باز مورد معامله قرار می گیرد.

ثبات تزریق پول در بازار باز مهر ماه

به طور کلی معاملات ثبت شده در بازار باز ماهیتی بلندمدت دارند. در این معاملات بانک ها اوراق را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز متناسب با نیاز بانکها و سیاست های کلان اقتصادی اقدام به پذیرش خرید از بانک ها می کند.

طبق داده ای بانک مرکزی در این هفته ها تزریق پول در بازار باز در ازاری خرید اوراق از بانک ها برابر با 70 هزار میلیارد تومان بوده و مسیری ثابت داشته است.

در کنار روند ثابت تزریق پول در بازار باز نرخ سود تزریق پول نیز در نمرز 21 درصد قرار داشته و برای هفته های متوالی مهر ماه تغییری را ثبت نکرده است. این در حخالی است مه تنرخ بهره بینبانکی در این هفته ها مسیری نزولی داشته است.

روند نزولی نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مهر ماه

نرخ بهره بین بانکی در آخرین هفته مهر ماه برابر با 20.86 درصد ثبت شده است. این نرخ نسبت به هفته قبل 0.03 واحد درصد کمتر شده و کاهشی نامحسوس را ثبت کرده است.

شاخص کلیدی اقتصاد ایران به شکل هفتگی در داده های بانک مرکزی تصویر می شود به صورت موزون در بازار شبانه به دست می آید. در این بازار بانک های دارای کسری از بانک های دارای مازاد قرض پول می کنند که نرخ سود آن دامنه 14 تا 22 درصد قرار دارد.

روند معاملات در این بازار به گونه ای بوده که در هفته پایانی مهر ماه مسیر نرخ بهره کاهشی اندک را ثبت کرده است.

شاخص های بنیادی و تکنیکی را رها کنید/ بازار احساسی عمل می کند

در شرایط فعلی که درصد رسیدن به توافق برجامی تقریبا به صفر رسیده است، برخی کارشناسان ابهامات بازار سهام را به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می‌کنند. البته در این شرایط هم استراتژی وجود دارد که منجر به سودآوری شود.

اگر دید سرمایه‌گذاری داشته باشید منتفع می‌شوید+بورس نیوز

بازار سهام در رکود به سر می‌برد

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس ریسک کلی برای هر دارایی مالی نیوز تشریح کرد: بازار سهام در شرایط رکودی به سر می‌برد و ابهامات کلان بر آن حکم فرما است. ابهامات حاکم بر بازار سهام را می‌توان به خارجی و داخلی تقسیم کرد، در بخش خارجی باید برجام را مثال زد و در بخش ابهامات داخلی باید به ساختاربودجه و انتظارات بودجه‌ای فعالان اشاره کرد. اگر بودجه و ساختار آن دچار ابهام شود طبیعی است که فشار دولت بر شرکت‌ها افزایش می یابد و شرایط کلان بازار سرمایه را با ابهام روبه رو کند. ریسک‌ها چه داخلی و چه خارجی فضای سرمایه‌گذاری را با ابهام مواجه کرده است، از طرفی اگر برجام اتفاق نیافتد نرخ‌های سود بالاتر را شاهد هستیم در این شرایط سرمایه‌گذاران بزرگ از ورود امتناع می‌کنند.

بورس عملکرد مالی رفتاری دارد

وی با اشاره به گزارش‌های پالایشی‌ها گفت: باید توجه داشت که بورس یا هر بازار دیگری که از کارایی دور هستند، به جای اینکه از مالی کلاسیک پیروی داشته باشند بیشتر از مالی رفتاری پیروی می‌کنند. این نوع بازارها متاثر از شرایط روانی واکنش نشان می‌دهند همانطور که در سالیان پیش هم شاهد اینگونه رفتار بوده‌ایم، بنابراین نباید انتظار داشت در شرایط فعلی بازار سهام چه در سطح پالایشی یا صنایع دیگر بورس واکنش جدی را شاهد باشیم. در این وضعیت بازار سرمایه بیشتر عملکرد مالی رفتاری دارد تا اینکه مالی کلاسیک داشته باشد.

امیرباقری افزود: این روند تا زمان از بین رفتن ابهامات و شفاف شدن شرایط کلان بورس ادامه دارد، تمام موارد به ریسک باز می‌گردد، زمانی که ریسک بر بازار سرمایه حاکم است نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش می‌یابد. بنابراین تا زمانی که ریسک‌ها به سطح معقولی نرسد تا فعالین بتوانند جریان نقدینگی هوشمند را وارد بازار سهام کنند که به تبع آن جریان نقدینگی خرد هم وارد بازار شود، نمی‌توان بازه زمانی را مشخص کرد و باید منتظر ماند. البته اشخاصی که دید سرمایه‌گذاری بلند مدت و میان مدت دارند، می‌توانند از فرصت‌های بازار سهام برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند اما انتظار موج صعودی سنگین در کوتاه مدت را نمی‌توان داشت.

بازار هیجانی شده و به نکات مثبت وزنی نمی دهد

این فعال بازار سهام تشریح کرد: معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی باید بیشتر مطرح شود تا تاثیرگذاری آن بر بازار سرمایه را متوجه شویم. با اطلاعات فعلی نمی‌توان تاثیرات این معافیت را بر صورت‌های سود و زیان شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بررسی کرد و درباره آن اظهار نظری داشت. اما باید گفت به صورت کلی کارایی بورس در سطح مطلوبی نیست و نباید انتظار داشت که اقداماتی از این دست در بازار موج مثبتی ایجاد کند. در بازار سهام ابزارهای متنوعی برای افراد با میزان ریسک‌پذیری متفاوت وجود ندارد و تا زمانی که بازار متاثر از مالی رفتاری است نباید انتظاری از اقدامات تکنیکی داشت. همچنین بازار سهام درگیر رفتار هیجانی شده و این نوع رفتار بر مطالعه صورت‌ها و اصول مالی مقدم شده است.

دید سرمایه گذاری همچنان سودآور است

وی در پایان گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: یکی از نکات مغفول مانده بازار سهام ، استراتژی سرمایه‌گذاری است. سرمایه گذاران تمایلی به شنیدن این دست موضوعات ندارند. اگر دید سرمایه‌گذاری جایگزین سفته بازی شود در میان مدت و بلند مدت ، افرادی منتفع می شوند. اگر دیدگاه سرمایه‌گذاری، چینش پرتفوی مناسب و موازنه ریسک معقول مد نظر باشد ، در میان مدت و بلند مدت بی شک بازدهی خوبی نصیب فعالان بازار سهام می‌شود.

دارایی های نفت و گاز مارون پوشش بیمه نداشت

دارایی های ثابت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به استثنای وسایل نقلیه در سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری ، هرچند که هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر، تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

به تازگی صورت‌های مالی سال گذشته قریب به 400 شرکت غیربورسی منتشر شد که طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف این است که مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.

دارایی های ثابت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون درحالی فاقد پوشش بیمه بوده که مبلغ دفتری دارایی های ثابت آن در پایان سال گذشته معادل ( 28 میلیارد و 380 میلیون تومان) بوده است.

دارایی های ثابت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون شامل تمامی ساختمان ها، خطوط لوله، زمین، چاه ها و بخش عمده ای از وسائط نقلیه این شرکت در مالکیت شرکت ملی نفت ایران است.

البته شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از پوشش بیمه ای موجودی های مواد و کالای خود در سال گذشته غفلت نکرده و آنها را تا مبلغ 144.851 میلیون ریال درمقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.