تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت


بریک اوت

دستور موقت

دستور موقت

قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه اوست) باید در صورتی صادر شود که امر از امور فوری باشد (یعنی تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد) بر همین مبنا به این قرار، دادرسی فوری هم میگویند و تشخیص فوریت داشتن آن امر به عهده دادگاه صالح است.

امر فوری یعنی امری که بدون مهلت باید انجام شود و فوریت نیز زمانی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از صدور حکم دعوای اصلی، به متقاضی دستور، خسارات غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد.

در تمام مواردی که شخص، بیم ورود خسارت و ضرر و زیان را داشته باشد «فوریت» وجود دارد. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که اشخاص در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند نه وضعیت آن ها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد دادگاه در این موقع باید قرار دستور موقت صادر کند زیرا به این معناست که فوریت احراز و تایید شده است.

زمان تقدیم درخواست دستور موقت

این دستور می تواند ضمن دادخواست دعوای اصلی، پس از اقامه ی دعوا یا پیش از آن درخواست شود. اگر پیش از اقامه ی دعوای اصلی باشد باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، اصل دعوا در دادگاه اقامه شود در غیر این صورت این درخواست رفع اثر می گردد.

دستور موقت

همچنین اگر درخواست قرار موقت، ضمن دعوای اصلی باشد نیازی به برگه جداگانه ندارد و در دادخواستی که برای اقامه دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود.

موارد صدور دستور موقت

عواملی وجود دارد که باعث درخواست صدور این دستور از طرف خواهان دعوا می شود که این عوامل به دو صورت است:

1- بنابر توضیحی که درباره فوریت داده شد، اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارند.

2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌ الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است: به عنوان مثال، برخورد به موانعی برای توقیف اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد، بلکه فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، زیان جبران ناپذیری ایجاد می گردد و صدور این دستور هم به همین علت است.

اقسام دستور موقت

 1. دادرسی فوری ممکن است مبنی بر توقیف اموال باشد برای مثال زوجه می تواند در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه دستور موقتی مبنی بر توقیف اموال زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه درخواست کند.
 2. دادرسی فوری ممکن است مبنی بر انجام عملی باشد. به طور مثال زمانی که زوجین بر اثر اختلاف به دادگاه مراجعه کرده و متقاضی طلاق یا دعاوی دیگر از جمله واگذاری و تعیین تکلیف حضانت طفل مشترکشان هستند و برای ملاقات فرزند با یکدیگر به مشکل برمی خورند، در این زمان درخواست صدور دستور موقت بر انجام ملاقات تا اتمام رسیدگی و صدور حکم قطعی دادگاه را می‌نمایند.
 3. ممکن است دایر بر جلوگیری از امری باشد برای مثال شخص الف در خصوص تنظیم سند رسمی یک ملک، دادخواستی را علیه شخص ب ارائه می دهد. در پی این دادخواست، دستور موقتی را از دادگاه مطالبه کرده و این دستور مبنی بر این است که شخص ب از هرگونه نقل و انتقال ملک تا پایان دادرسی و صدور حکم خودداری کند.

اخذ تأمین در دستور موقت

تأمین در لغت به معنای امن نگه داشتن است و در دعاوی حقوقی زمانی به کار می رود که شخص بخواهد از خسارات احتمالی که ممکن است طی امری برایش پیش بیاید، خود را در امان نگه دارد.

بنابر ماده ۱۴ قانون تأمین مدعی و ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول.

زمانی که متقاضی، درخواست دستور موقت می دهد طی این درخواست ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای خوانده (شخصی که درخواست علیه او صادر شده) به وجود آید و اخذ تأمین از ذینفع یا خواهان به این دلیل است که هرگاه درخواست کننده ی دستور موقت در دادگاه محکوم شود از طریق اموال توقیف شده ی او خسارات وارده بر خوانده جبران گردد و دادگاه مکلف است برای جبران این خسارات از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند.

میزان تأمین به نظر دادگاه بستگی دارد و قابل اعتراض نیست. به طور مثال هرگاه این دستور مبنی بر بازداشت مال باشد، طرفی که درخواست دستور موقت علیه او صادر شده امکان به کارگیری و نقل و انتقال اموال منقول و وجوه نقدی خود را از دست می دهد.

طی تأمینی که از خواهان گرفته می شود، اگر دستور موقت اجرا شود، خواهان نمی‌تواند تا تعیین تکلیف پایانی «اصل دعوا» و خسارت ناشی تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت از این دستور، درخواست آزادی تأمین بدهد اما اگر پس از صادر شدن رأی نهایی دادگاه، خواهان پیروز در اصل دعوا شود باید تأمین او آزاد گردد و خسارات ناشی از دستور موقت قاعدتاً به خوانده تحمیل می گردد و اگر خوانده پیروز شود خواهان به جبران خسارت محکوم خواهد شد.

اگر این درخواست در جلسه دادرسی به صورت شفاهی مطرح شود در صورتجلسه نوشته و به امضای درخواست کننده می رسد و اگر پیش از اقامه دعوای اصلی باشد باید روی برگه های چاپی مخصوص (دادخواست) تنظیم و تقدیم می گردد زیرا لازم است پس از آن در «دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل» ثبت و به مرجع صالح ارجاع شود.

رسیدگی به درخواست دستور موقت

اگر درخواست دستور موقت کامل باشد فوراً در اختیار دادگاه قرار می گیرد ولی در صورت داشتن نقص (برای مثال هزینه دادرسی پرداخت نشده، رو گرفت اسناد گواهی نشده و …) دادگاه قرار رد آن را به دلیل نداشتن شرایط قانونی صادر می‌کند. رسیدگی به این دستور مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.

دستور موقت

چند نکته کاربردی که دانستن آن خالی از ضرر نیست:

 • صدور دستور موقت یا رد آن دز اصل دعوا اثری نخواهد داشت. گرچه ممکن است برای شاکی از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
 • در صورتی که شعبه دیوان عدالت اداری این دستور را صادر کند باید خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.
 • پس از صادر شدن دستور موقت، قبولی آن به طرفین پرونده ابلاغ می شود، در صورت صدور رد آن، فقط به شاکی ابلاغ می‌گردد و در صورت لغو اثر شدن آن توسط دیوان عدالت اداری، این تصمیم به ابلاغ هردو طرف می رسد.
 • به دلیل اینکه دستور موقت، مصداق رای قطعی نیست یعنی حکم یا قرار قلمداد نمی شود از همین جهت در زمان صدور یا رد آن توسط دادگاه بدوی، به تنهایی قابل تجدیدنظرخواهی نیست یعنی نه شاکی می‌تواند نسبت به رد آن اعتراض کند و نه طرق مقابل شاکی (خوانده دعوا) می تواند نسبت به صدور آن اعتراض کند.
 • طبق ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرف شکایت (خوانده) با ارائه دلایلی مبنی بر ضرورت نداشتن دستور موقت، می‌تواند تقاضای لغو اثر از آن را از دادگاه بخواهد. لغو اثر قابل تجدید نظر خواهی نیست.

صلاحیت رسیدگی به دستور موقت

در تشکیل هر پرونده حقوقی یا کیفری و رسیدگی به آن باید به صلاحیت رسیدگی کننده آن توجه شود. عدم داشتن صلاحیت روند کار را تغییر می دهد. دستور موقت بر دو مبنا مورد رسیدگی قرار می گیرد:

 1. صلاحیت دادگاه ها: دادگاه صالح رسیدگی کننده به درخواست دستور موقت باید همان دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد و فرقی نمی کند که آن دادگاه در مرحله نخستین (بدوی) باشد یا مرحله پژوهشی (تجدید نظر). در غیر این صورت دادگاه غیر صالح باید قرار رد درخواست را صادر کند و درخواست را به دادگاه صالح ارجاع دهد.
 2. صلاحیت دادرس: منظور از صلاحیت دادرس، اهلیت اوست زیرا قضاوت در امور دادرسی فوری از عهده هر قاضی و دادرسی برنمی آید. دادرس دستور موقت، جدا از موارد اخلاقی و رفتاری باید از سرعت انتقال و تصمیم گیری بالایی برخوردار بوده و همچنین اتخاذ تصمیم او متناسب با شرایط و در حد اعتدال باشد.

قابلیت شکایت و اعتراض به دستور موقت

قبول یا رد درخواست قابل اعتراض، قابل فرجام خواهی و اعاده دادرسی نمی باشد و همچنین مستقلا قابل تجدیدنظر نیست و صرفا متقاضی می تواند ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل دعوی راجع به آن اعتراض کند.

قرار دستور موقت نه قابل اعتراض به مفهوم اخص (واخواهی که مختص احکام غیابی است) و نه قابل اعتراض به مفهوم اعم بنا بر ماده ۱۱۶ آیین دادرسی مدنی است (بنابراین ماده قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ شده و نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض کند).

همچنین این قرار قابل اعاده دادرسی نمی باشد و فقط قابلیت اعتراض شخص ثالث را دارد.

اجرای دستور موقت

دستور موقت پس از ابلاغ آن قابل اجراست زیرا همانند همه دادخواست ها، ابتدا باید به طرفین یا وکیل آن ها ابلاغ، سپس اجرا شود. اما بنابر تعریفی که از دستور موقت گفته شد دادگاه می‌تواند نظر به فوریت کار دستور دهد که این دستور پیش از ابلاغ اجرا شود و اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.

دستور موقت

اگر قرار دستور موقت از سوی شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه او صادر شده) به اختیار اجرا نشود، به زور قانون اجرا می گردد به این معنا که ذینفع با کمک مأمورین اجرا، نیروی انتظامی و …مفاد دستور را به طرف تحمیل می‌کند و یا اگر قرار بر توقیف مال باشد، توقیف انجام گردیده و اگر عملی باید انجام یا متوقف شود به همان ترتیب عمل خواهد شد.

رفع اثر دستور موقت

زمانی که از اجرای دستور موقت دادگاه، به حقوق خوانده (شخصی که دستور علیه او صادر شده) خللی وارد آید و خوانده، خواستار رفع اثر از دستور موقت باشد، می‌تواند با تقدیم درخواست رفع اثر از دستور موقت به دادگاه صادر کننده، نسبت به رفع اثر آن اقدام نماید. موارد رفع اثر به شرح زیر است:

 1. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی، تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه درخواست او را اجابت و به صدور این دستور مبادرت کرده باشد، وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن را به دادگاهی که این دستور صادر کرده است، ارائه دهد. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ارائه نکند، به درخواست طرفی که دادرسی فوری به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
 2. خوانده دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
 3. هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود (مثلا فوریت از بین برود) دادرس دادگاه، دستور را لغو کرده و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا می‌کند.
 4. در صورتی که متقاضی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه، در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود.

آیا دستور موقت مختص دادگاه های مدنی است؟

به طور کلی بحث دادرسی فوری در دادگاه های حقوقی مطرح می شود و به همین دلیل قواعد آن در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اما این موضوع دلیلی بر این نمی شود که امکان دادرسی فوری در دادگاه های کیفری قابل صدور نیست.بنابر قانون مجازات اسلامی، دادگاه ها و دادسراها می توانند اقدام به صدور دستور توقف عملیات اجرایی نمایند که این توقف، شکلی از همان دستور موقت است. در دادگاه کیفری، غالبا درباره دعاوی خصوصی است که به تبع دعاوی عمومی در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می گیرد، بحث دستور موقت پیش می آید. برای مثال در کلاهبرداری که می تواند به عنوان دعوای اصلی مطرح شود شاکی طی شکایت بابت کلاهبرداری، درخواست ضرر و زیان وارده ناشی از کلاهبرداری را مطرح می کند.

از آن جهت که جبران ضرر و زیان، یک دعوای حقوقی محسوب می شود، اما به دلیل ارتباط آن با جرم کلاهبرداری در همان دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد و در پی درخواست جبران ضرر، شاکی می تواند درخواست دستور موقتی مبنی بر توقیف اموال متهم بدهد.

دستور موقت در مهریه

صدور دستور موقت در مبحث مطالبه مهریه به این روال است که زمانی که مهریه عندالمطالبه باشد و زوج از پرداخت آن خودداری کند زوجه می تواند پس از دادخواست مطالبه مهریه و ابلاغ آن به زوج، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اموال و مسدود کردن حساب بانکی زوجه را تنظیم و تقدیم کند.

صدور دادرسی فوری در دادگاه های خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده این قانون با قوانین قبلی تفاوتهایی پیدا کرد و شرایط استثنایی ای را به وجود آورد از جمله امکان صدور این قرار بدون اخذ تامین، قابلیت اجرا بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی و اعتبار شش ماهه تا تصمیم دادگاه در اصل دعوا که این تفاوتها باعث کم شدن اختلاف نظر حقوقدان ها و آرا قضات دادگاه های خانواده شده است. شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره قوانین حقوقی مهریه این مطلب را مطالعه نمایید.

آخرین اخبار

حق طلاق

حق طلاق.

حق طلاق چیست؟ قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است […]

دستور موقت

دستور موقت.

دستور موقت چیست؟ قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه […]

اموال ممزوج چیست؟.

در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود . مال ممزوج چیست ؟ از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که […]

میانجی گری.

میانجی گری چیست؟ میانجی گری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجی‏گر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم […]

دادنامه

دادنامه.

درباره دادنامه چه می دانید؟ به صورت کلی می توان گفت دادنامه رأی قاضی به صورت کتبی است اما قبل از آنکه توضیح بیشتری درباره دادنامه ارائه دهیم، به جهت فهم بهتر، مطالبی در اختیار شما قرار داده می شود که با روند قانونی پرونده ها آشنا شوید. رسیدگی قضایی به پرونده های کیفری و […]

تاثیر چاپ پول بر اقتصاد کشور!

تاثیر چاپ پول بر اقتصاد کشور - سامانه مدیریت ثروت مانو

یکی از سوالاتی که در دوره‌ نوجوانی برای بسیاری از ما ایجاد می‌شد این بود که چرا دولت برای کمک به مردم پول چاپ نمی‌کند؟ مگر اجازه‌ چاپ پول دست دولت نیست پس چرا برای رفع نیازهای مردم پول بیشتری چاپ نمی‌کند؟ تاثیر چاپ پول به همین سادگی قابل چشم‌پوشی نیست و برای اقتصاد کشور پیامدهایی دارد. وظیفه‌ چاپ اسکناس و تنظیم مقدار پول موجود بازار در هر کشور به عهده‌ بانک مرکزی است.

تعادل در عرضه و تقاضا

یکی از مهم‌ترین مسائلی که به حیات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند وجود تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت تعادل بین عرضه و تقاضا است. زمانی که بین عرضه و تقاضا تناسب وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی با مشکلات زیادی از جمله تورم رو به رو می‌شود. زمانی که پول چاپ می‌شود در واقع افزایش تقاضا صورت می‌گیرد در این موقعیت باید عرضه‌ کالا و خدمات نیز به همین نسبت افزایش یابد.

پول را می‌توان به راحتی چاپ کرد اما برای تعدیل تاثیر چاپ پول می‌توان به راحتی عرضه کالا و خدمات را افزایش داد؟ البته که این مورد به وجود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشخص انجام شود.

زمانی بخش عرضه تقویت می‌شود که تولید در کشور رونق داشته باشد. زمانی که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به درستی عمل کنند و قوانین و رویکردها صحیح باشد افزایش تولید نیز امکان‌پذیر است. برای تقویت تولیدات یک کشور لازم است مواد اولیه‌ مورد نیاز برای تولید، لوازم و تکنولوژی‌های مورد نیاز، متخصصان نظارت بر تولید، نیروی کار و غیره نیز در دسترس باشد تا چرخه‌ تولید به خوبی عمل کند.

در غیر این صورت با افزایش نقدینگی و تقاضا برای کالا، وضعیت اقتصاد بحرانی می‌شود. بنابراین چاپ پول بدون در نظر گرفتن توان عرضه اقتصادی تنها به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. چاپ بی‌رویه‌ پول برای جبران کمبود بودجه‌ دولت و افزایش نقدینگی موجود در بازار در صورتی که به یک سیاست دائمی تبدیل شود و به صورت کنترل شده نباشد وضعیت اقتصادی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.

تاثیر چاپ پول روی بهبود وضعیت اقتصادی?!

بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم تنها با کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب امکان‌پذیر است. افزایش تولید در کشور به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند و وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد. اما آنچه اهمیت دارد تامین منابع اقتصادی برای تولید و پس از آن تهیه‌ مواد اولیه و سایر مسائل مورد نیاز برای حرکت چرخه‌ تولید است. در کشور ما بخش عمده‌ این منابع و درآمد مورد نیاز برای تولید از طریق صادرات نفت انجام می‌شود.

در صورتی که دولت موفق به صادرات نفت نشود برای تامین این کمبود مالی از بانک مرکزی تقاضای چاپ پول بیشتری می‌کند و همان طور که اشاره کردیم این چاپ اسکناس موجب افزایش تقاضا می‌شود درحالیکه عرضه و تولید تغییری نکرده است. در این شرایط نرخ تورم افزایش می‌یابد و با گرانی‌های پی در پی وضع معیشت مردم سخت می‌شود.

افزایش تولید، کاهش وابستگی به چاپ پول

کلیه‌ فعالیت‌های دولت به درآمد و منبع مالی احتیاج دارد که بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی از طریق مالیات به دست می‌آید. در واقع سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که تولیدات در کشور به راحتی انجام شود و تولیدکنندگان از شرایط مناسبی برخوردار باشند.

چرا که تقویت چرخه‌ تولید علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مردم، نیاز به واردات را کاهش می‌دهد و با صادرات برخی کالاها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد. زمانی که تولید در کشور با مشکلات متعدد مواجه است، نیاز به واردات کالا نیز افزایش می‌یابد. واردات کالا، ارز را از کشور خارج می‌کند که خود این مسئله باعث کاهش درآمد می‌شود بنابراین تقویت تولید داخلی که به کاهش واردات و افزایش صادرات کمک می‌کند راه حلی است که از کاهش درآمد و کسری بودجه دولت و همچنین تاثیر چاپ پول جلوگیری شود.

پول چاپ کردن - اقتصاد کشور - ایران - بازار - بورس- امید - مانو

تراز تجاری

زمانی که دولت برای تامین نیازهای داخلی با مشکل مواجه باشد و مواد اولیه‌ مورد نیاز و کالاهای واسطه‌ای ضروری را نتواند وارد کند و از سوی دیگر قادر به صادرات نفت و منابع نفتی نیز نباشد، نسبت واردات به صادرات افزایش می‌یابد و پیامدهایی هم چون منفی شدن تراز تجاری، کاهش منبع درآمد و رکود و تورم را تجربه می‌کند. در این شرایط معمولا باید به استقبال تاثیر چاپ پول در دولت‌ها رفت.

رفع تحریم‌ها

سیاست‌های خارجی تعیین‌شده تا حد بسیار زیادی بر روابط تجاری بین‌المللی کشورها موثر است و اعمال تحریم وضعیت اقتصادی کشور را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است. بنابراین تنظیم روابط با کشورهای خارجی و رفع تحریم‌ها عامل بسیار تاثیرگذاری در تغییر شرایط اقتصادی و معیشتی خواهد بود که به رونق تولید و افزایش صادرات کمک خواهد کرد. عمده‌ درآمد دولت از طریق فروش نفت تامین می‌شود و اعمال تحریم‌های تجاری علیه ایران، فروش نفت را با مشکل مواجه کرده است و باعث کاهش درآمد دولت شده است.

مقدار دلار موجود در بانک مرکزی

شرایط اقتصادی هر کشور با توجه به میزان دلاری که در بانک مرکزی ذخیره دارد مشخص می‌شود که اندازه‌ی این دلارها محدود است و کشورهایی که صادرات قوی‌تری دارند و به واردات کمتری نیاز دارند، کشورهای پیشرفته‌ای محسوب می‌شوند که شرایط اقتصادی مناسبی دارند.

این محدودیت مقدار دلار دلیلی است که دولت نمی‌تواند اسکناس چاپ کند چرا که چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت بالاتر و نرخ تورم بالا تامین می‌شوند و در این مواقع قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

رشد افسار گسیخته تورم

از سوی دیگر چاپ پول و افزایش نقدینگی وضعیت اقتصاد را به سمت تورم حرکت می‌دهد و تورم باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. زمانی که تولید نباشد و به طور مکرر نقدینگی افزایش یابد، رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود. زمانی که تورم افزایش یابد به دنبال آن، حقوق کارکنان نیز باید افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری شود. زمانی که دولت بودجه‌ کافی برای انجام این کار را ندارد، به چاپ اسکناس روی می‌آورد و چرخه‌ای که در بالا اشاره شد تکرار می‌شود.

برای جلوگیری از چاپ اسکناس و افزایش تورم و جلوگیری از توقف رشد اقتصادی لازم است زیر ساخت‌های اقتصادی لازم برای تقویت تولید در کشور مهیا شود. اولین و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، رفع تحریم‌ها علیه ایران است در این صورت روابط تجاری ایران به روال عادی برمی‌گردد و دولت برای تامین کالاهای واسطه‌ای و برای صادرات با مشکل مواجه نمی‌شود.

برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران لازم است کارشناسان اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصادی ایران در چند سال اخیر، مسائل و قوانینی که به اصلاح نیاز دارند، شناسایی کنند و تقویت بخش تولید در راس امور قرار گیرد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و وضع قوانین حمایتی به رشد اقتصاد داخلی و بهبود شرایط منجر می‌شود. به طور کلی با تقویت بخش تولید از راه‌های مختلف، می‌توان اقتصاد ایران را در بخش تولید داخلی، تنطیم عرضه و تقاضا و کاهش واردات تقویت کرد.

درباره مانو

مانو تمام مولفه‌های اقتصادی و تاثیرگذار را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن برای مشتریان خود سرمایه‌گذاری می‌کند. سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیاز به صرف زمان بابت رصد و تحلیل اخبار اقتصادی، متناسب با شرایط مالی و درجه ریسک‌پذیری خود، در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.

تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت

باید بدانید که آلایندگی تولیدی در زمانی که پیشرانه در دور آرام کار می‌کند، منجر به آلودگی محیط زیست شده و از طرفی چون مصرف سوخت در این زمان در حدود ۸۰۰ سی‌سی تا نزدیک به ۳ لیتر در ساعت است (بسته به نوع و حجم پیشرانه)، می‌تواند ضرر‌های مالی نیز به همراه داشته باشد.

%name ایا درجا کارکردن ماشین ضرر دارد؟

مصرف سوخت خودرو در حالت درجا

این میزان مصرف سوخت در خودرو‌های دیزل سنگین، در حدود ۴ لیتر در هر ساعت است که به مرور و در دراز‌مدت، هزینه بالایی خواهد شد. به همین خاطر شرکت‌های خودروسازی سعی می‌کنند تا تکنولوژی‌هایی برای خودرو‌های تولیدی خود قرار دهند که پیشرانه در ترافیک خاموش شده و به محض لمس کردن یکی از پدال‌ها، پیشرانه سریعا روشن شود تا راننده نیز از این نظر مشکلی نداشته باشد.

بسیاری از رانندگان استهلاک استارت‌زدن دوباره پیشرانه و مصرف سوخت بیشتر را دلیل عدم خاموشی موتور در زمان‌های توقف اعلام می‌کنند و این در حالی است که موتور با استارت دوباره هم استهلاک کمتری خواهد داشت و هم مصرف سوخت در زمان استارت‌زدن، کمتر از درجا روشن ماندن موتور است.

همچنین با نزدیک‌شدن فصل سرد، بهتر است تا پیشرانه و خودرو را در حین حرکت گرم کنیم و نه به صورت درجا. بعد از اینکه پیشرانه را روشن کردیم و با گذشت چند ثانیه، بهتر است تا آرام خودرو را حرکت دهیم تا روانکار‌های موجود در قسمت‌های دیگر خودرو نیز گرم شوند.

طبق اعلام یکی از سازمان‌های ناظر بر مصرف سوخت خودرو‌ها در اروپا، مصرف سوخت به ازای هر ۲ دقیقه درجا کار کردن، برابر با مصرف سوخت به منظور پیمایش ۱. ۶ کیلومتر است.

باورهای اشتباه درباره درجا کار کردن ماشین

عوارض درجا کار کردن خودرو در صبح زمستان

شاید شما هم شنیده باشید که بهتر است در هوای سرد خودرویتان را روشن کنید تا درجا کار کند و اصطلاحا «گرم» شود. در این مطلب به بررسی این باور عمومی خواهیم پرداخت.

این موضوع یک باور عمومی است که تصور می‌شود با روشن گذاشتن خودرو به مدت ۱۰ دقیقه‌، خودرو گرم شده، دمای کاربراتور بالا رفته و آماده حرکت می‌شود. اما این موضوع توسط مهندسان خودرو رد شده و اساسا از پایه غلط است.

موتورهای امروزی از نوع سوخت-تزریقی بوده و دارای یک سیستم «واحد کنترل موتور» یا « ECU » هستند و حتی در دمای زیر صفر درجه هم به سرعت موتور را آماده حرکت می‌کند. به گفته مهندسان خودرو در مقایسه با شروع حرکت، بیکار گذاشتن موتور هیچ کمکی به عملکرد بهتر موتور نخواهد کرد.

آسیبی که این موضوع به موتور وارد می‌کند در هوای سرد و زمستانی بیشتر بوده و یکی از ضررهای پنهان درجا کار کردن خودرو در زمستان رقیق شدگی روغن موتور است. مشخص شده در جا کار کردن خودرو به هیچ عنوان «گرم شدن خودرو» نیست و باعث نفوذ سوخت به روغن و کاهش خواص روانکاری روغن و افزایش سایش می‌شود. علاوه بر این سوخت بیشتری هم به دلیل در جا کار کردن موتور به هدر خواهد رفت.

خاموش بودن خودرو به مدت طولانی

به اعتقاد برخی افراد قبل از حرکت با اتومبیلی که مدت طولانی خاموش بوده باید ابتدا چند دقیقه‌ای درجا کار کند یا به اصطلاح گرم شود. در صورتی که این باور اشتباه است

آلایندگی در حالت درجا کارکردن خودرو بالا رفته و همچنین با توجه به میزان سوخت خودروهای مختلف بین ۸۰۰ سی‌سی تا ۳ لیتر در ساعت، سوخت مصرف می‌شود که توجیه اقتصادی نیز ندارد.

به‌خاطر داشته باشید حتی درصورتی‌که شما با درجا کار کردن، خودروی خود را به گرم کردن تشویق کنید فقط موتور خودروی شما دچار گرمایش شده و قطعات دیگر مانند چرخ‌ها و همچنین روانکارهای داخل این سیستم‌ها هیچ‌گونه گرمایشی را تجربه نخواهند کرد.

از این رو پیشنهاد می‌شود به جای اینکه برای خودرویی که تایم طولانی خاموش بوده، میزان سوخت مصرفی را افزایش دهید، تایم کمی را با سرعت پایین و دنده‌های سنگین به حرکت ادامه دهید تا اتومبیل به دمای مدنظر برسد. در این حالت می‌توان مطمئن بود که همه سیستم‌های خودرو به‌صورت همزمان و همگام با هم در حال گرم شدن و بهبود روانکاری و کارکرد هستند.

درجا کارکردن ماشین در شرایط ترافیک سنگین

اگر در شرایط ترافیک‌های سنگین و طولانی مدت قرار گرفته باشید، حتما مشاهده کرده اید که بسیاری از خودرو‌ها در این شرایط به صورت درجا در حال کار کردن می‌باشند. اکثر راننده‌ها به مصرف سوخت در این مدت توجهی نداشته و خودرو بی دلیل روشن می‌ماند.

خوب است بدانید با این میزان مصرف سوخت در ترافیک‌های سنگین می‌شود کیلومتر‌های بسیاری از مسیرتان را بپیمایید و در حقیقت در مدت ۲ دقیقه مصرف سوخت می‌توان مسیری معادل با ۱. ۶ کیلومتر را سپری کرد. می‌توان گفت چنانچه میزان سوخت هدر رفته در ترافیک را در تعداداتومبیل‌های موجود ضرب کنیم عددی قابل توجه به دست می‌آید.

ضمنا این مقدار هدر رفت سوخت علاوه بر هزینه‌های زیاد آلوگی بالایی در محیط عمومی را نیز به دنبال دارد. البته ممکن است توصر شود خاموش و روشن کردن مکرر خودرو در ترافیک‌های سنگین موجب آسیب به سیستم استارت خودرو گردد، اما متخصصین فنی در اینباره بیان می‌کنند توقف بیشتر از سی ثانیه اتومبیل با موتور روشن از نظر فنی و اقتصادی اصلا منطقی نبوده و چنانچه محاسبه دقیقی صورت گیرد.

می‌توان نتیجه گرفت مقدار هزینه هدررفت سوخت و ضمنا استهلاک موتور خیلی بیشتر از هزینه استهلاک یا آسیب دیدگی خودرو طی استارت‌های مداوم است؛ بنابراین خوب است برای کاهش هزینه‌ها و کاهش آلودگی محیط زیست و همچنین پیشگیری از استهلاک زودهنگام خودرو در ترافیک سنگین و در مواقع ضروری آن را خاموش کنید.

آیا درجا کار کردن خودرو با کولر اشتباه است؟

گرمای فصل تابستان بسیار طاقت فرسا است. به خصوص اگر شما مجبور باشید در اوج گرما از منزل خارج شوید و رانندگی کنید. در شرایطی و به خصوص در ترافیک های سنگین درجا کار کردن خودرو زمانی که کولر ماشین شما روشن است، امری بدیهی ست.

اما سوال اصلی اینجاست که درجا کار کردن ماشین با کولر روشن اشتباه است؟ شاید از این موضوع مطلع باشید که روشن کردن کولر ماشین مصرف سوخت را دو برابر می کند. به طور کلی زمانی هنگامی که کولر ماشین روشن است و شما با سرعت بالا در اتوبان رانندگی می کنید، مصرف سوخت خودروی شما پایین تر است. زمانی که سرعت ماشین پایین باشد و یا خودرو در حالت درجا کار کند مصرف سوخت ماشین بالا می رود.

درجا کار کردن ماشین با کولر روشن مصرف سوخت را به شدت بالا میبرد و همچنین دمای موتور ماشین به شدت افزایش پیدا می کند. البته ناگفته نماند که دمای موتور با فن خنک کننده ماشین، کنترل می شود. اما به طور کلی باید گفت که درجا کار کردن خودرو زمانی که از آن کولر گرفته اید، به غیر از مصرف سوخت بالا ضرر دیگری ندارد.

اگر برای شما مقدور می باشد زمانی که کولر ماشین روشن است سعی کنید با سرعت بالاتری رانندگی کنید. این امر باعث می شود تا فشار های بسیار زیاد از روی موتور خودروی شما برداشته شود و به طبع مصرف سوخت خودروی شما کاهش یابد.

در مواقع بازگشت از سفر

بعضی افراد اعتقاد دارند که پس از بازگشت از مسافرت از یک مسیرطولانی، پیشرانه اتومبیل نیاز دارد تا با درجاکار کردن اندکی استراحت کند و بعد از خنک شدن خاموش شود. به این خاطر موتور خودرو را چند دقیقه‌ای روشن نگه می‌دارند.

جالب است بدانید در مسیر حرکت، جریان هوای جلوی اتومبیل به خنک شدن پیشرانه کمک کرده و در هنگام توقف این جریان هوا به صورت قبل وجود ندارد از این رو موتور شروع به گرم شدن می‌کند.

ضمنا جهت کاهش دمای حاصل از توقف و درجا کار کردن اتومبیل، فن‌های برقی خودرو به روشن شدن و کار در دور بالاتر احتیاج دارند که آسیب به دینام، باتری و مداربرقی ماشین را به دنبال دارد.

بیشتر خودرو‌های جدید فن‌های هوشمند حساس به دمای پیشرانه دارند که بعد از خاموش کردن اتومبیل در صورت احساس بالا بودن گرمای موتور در چند مرحله خاموش و روشن شده تا دمای پیشرانه کاهش یابد. از این رو نگران گرم بودن اتومبیل در هنگام خاموش کردن نباشید.

مضرات درجا کارکردن ماشین

درجا کارکردن ماشین به معنی روشن بودن آن بدون حرکت است. بسیاری از افراد با این تصور که درجا کارکردن ماشین برای روشن کردن و گرم کردن موتور لازم است، هر روز این کار را انجام می‌دهند، ولی خوب است بدانید که این تصور کاملاً اشتباه بوده و نه تنها سودی ندارد بلکه آسیب‌های جدی را به خودرو وارد خواهد کرد.

1- مخلوط شدن روغن با بنزین

خودرو در موقع کار کردن، سیستم سوخت رسانی و پاشش سوخت را به طوری تنظیم می کند که مقدار سوخت موردنظر با میزان اکسیژن کافی ترکیب شود. به دلیل این که در حالت درجا کارکردن خودرو اکسیژن کافی برای سوخت ندارد، احتراق داخل سیلندر به طور کامل انجام نشده و مقداری از بنزین به صورت نسوخته در اتاقه سیلندر باقی می ماند.

این بنزین نسوخته از زیر رینگ ها وارد محفظه زیرین سیلندر موتور خودرو شده و به داخل کارتر و روغن موتور راه پیدا می کند. در ادامه روغن کارایی خود را از دست داده و در نهایت روانکاری لازم برای موتور را انجام نخواهد داد.

2- گرم شدن بیش از حد سیلندر

به دلیل این که در سیستم درجا کارکردن ماشین جریان هوا در محفظه کاپوت خودرو کاهش می یابد، دمای سیلندر افزایش یافته که این افزایش دما می تواند به سیلندر خودرو، واشرها و همچنین روغن آن آسیب برساند.

3- فعالیت مداوم فن های خنک کننده

به علت گرم شدن زیاد موتور خودرو، فن های خنک کننده باید به طور مداوم کار کنند تا از افزایش دمای موتور جلوگیری شود. این فعالیت مداوم باعث آسیب رساندن به فن های خودرو و کاهش عمر آن ها خواهد شد.

4- فشار مضاعف بر روی سیستم برقی

فن های خنک کننده اتومبیل یکی از پرمصرف ترین قطعات الکترونیکی خودرو هستند. درجا کارکردن خودرو یکی از عواملی است که باعث می شود این فن ها به میزان زیاد نیاز به روشن ماندن داشته باشند؛ در نتیجه فشار زیادی به سیستم برقی خودرو و همچنین دینام و باطری ماشین خواهد آمد.

5- آسیب رساندن به سیلندر توسط گاز های اسیدی

کارشناسان متخصص فنی در این زمینه می گویند که در جا کار کردن خودرو باعث احتراق ناقص شده که این مسئله خود باعث ایجاد گاز های اسیدی و آلاینده در سیلندر خودرو می شود و می تواند باعث فعل و انفعالات داخل سیلندر و همچنین خورده شدن قطعات فلزی داخل موتور خودرو شود.

6- آسیب رساندن به سیستم اگزوز خودرو

با توجه به آلایندگی بیش از حد استاندارد، خودرو در حالت درجا کار کردن گازهای سمی و آلاینده بیشتری نسبت به خودروی در حال حرکت تولید می کند که باعث می شود کاتالیزورهای داخل سیستم اگزوز استهلاک بیشتری داشته باشند.

7- ایجاد خطا در مورد سرویس به موقع خودرو

صفر کیلومتر 300x176 ایا درجا کارکردن ماشین ضرر دارد؟

معایب درجا کارکردن ماشین

توجه داشته باشید که معمولاً سرویس ها و تعویض قطعات مصرفی خودرو با توجه به میزان کیلومتر طی شده در خودرو انجام می شود. در صورتی که طبق عادت خودرویتان را در زمان طولانی روشن نگه دارید تا به صورت درجا کار کند، باید دقت داشته باشید که کارکرد موتور، تسمه ها، روانکار هایی مانند روغن و گریس و قطعه هایی مانند پمپ روغن و پمپ آب نیز افزایش پیدا می کند؛ ولی پارامتر موردنیاز برای سرویس و نگهداری خودرو یعنی کیلومتر ماشین افزایش نخواهد یافت. این مسئله در بسیاری از موارد مانند تعویض تسمه تایم خودرو می تواند خطرناک و جدی باشد.

هر آنچه باید درباره فرآیند از شیر گرفتن کودک بدانید

انواع روش ‎های از شیر گرفتن بچه و راه‎کارهای آن ‎ها

از شیر گرفتن کودک

همه چیز درباره انواع راه‌های درمان عوارض از شیر گرفتن کودک

زمان آن رسیده است. شما تصمیم گرفته‌اید که شیردهی را متوقف کنید و واقعا نمی‌دانید چگونه آن را انجام دهید. دلیل شما هرچه باشد باید بدانید که پزشک نیز باید با شما در این زمینه موافقت کند. چه کودک شما ۳ تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت روزه و چه ۳ ساله باشد، ما می‌دانیم که شما احتمالاً در مورد این تصمیم فکر زیادی کرده‌اید و به‌همین‌دلیل می‌خواهیم به کمک نکات ارائه شده در این پست به شما کمک کنیم.

سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند که همه نوزادان در ۶ ماه اول زندگی خود فقط از شیر مادر تغذیه کنند و از ۶ ماهگی به بعد باید شروع به خوردن غذاهای جامد کنند. در عین حال، شیر دادن به آن‌ها تا ۲ سالگی یا بیشتر ادامه یابد. شیردهی بعد از ۶ ماهگی فواید زیادی برای کودک دارد. از او در برابر عفونت محافظت و شواهدی وجود دارد که به هضم اولیه غذاهای جامد کمک می‌کند. همچنین مواد مغذی مورد نیاز کودک را تأمین می‌کند.

اصولا سن مشخصی برای از شیر گرفتن کودک وجود ندارد. نوع مزاج و نیازهای کودک و شرایط زندگی شما عواملی هستند که می‌توانند بر این مسئله تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، شما لازم است بعد از ۶ ماهگی کودک به محل کار خود برگردید و این امر می‌تواند باعث شود که به‌صورت مداوم تا دو سالگی نتوانید به کودک خود شیر دهید.

پزشکان متخصص کودکان و تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت نوزادان و متخصصان تغذیه کودکان معتقدند که فرآیند از شیر گرفتن کودک باید تدریجی باشد. از طرفی با توجه به اینکه نوزادان از شش ماهگی به بعد نیاز بیشتری به مواد مغذی مانند آهن و روی دارند، مسئله شروع غذاهای جامد و معرفی غذاهای جدید می‌تواند روند از شیر گرفتن کودک را راحت‌تر کند. بنابراین حتما پیش از گرفتن بچه از شیر با پزشک در این زمینه مشورت کنید.

علائم نشان‌دهنده زمان مناسب از شیر گرفتن کودک

علائم از شیر گرفتن کودک

اصولا نوزادان بعد از ۶ ماهگی شروع به خوردن غذاهای جامد می‌کنند، درحالی‌که روند شیردهی نیز به‌عنوان یک ماده غذایی مکمل، منبع آرامش و حمایت از سیستم ایمنی بدن ادامه می‌یابد. گاهی والدین برای از شیر گرفتن بچه آماده‌اند اما کودک هنوز تمایلی به آن نشان نمی‌دهد. بنابراین در پاسخ به سوال چه روزی برای از شیر گرفتن بچه مناسب است؟ می‌توان گفت که والدین باید به دنبال علائم و زمان درست باشند.

امروزه روش‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید به کمک آن‌ها کودک خود را به خوردن غذاهای جامد ترغیب کنید. اگر کودک شما یک یا دو ساله است، می‌توانید او را درگیر فعالیت‌هایی مانند بازی کردن یا خواندن کتاب برای او کنید. این کار می‌تواند ذهن او را به طور موقت از شیر خوردن دور کند.

گاهی کودک به‌دلیل یک مسئله اساسی مانند بیماری، مدتی از شیر خوردن محروم می‌شود. اگرچه این مسئله یک فرصت عالی برای شیر گرفتن از بچه است اما می‌تواند وضعیت روانی کودک را به هم بزند و بهتر است برای احساس امنیت دوباره کودک، توقف شیردهی را برای مدتی به تعویق بیندازید تا کودک شما کاملا بهبود یابد.

افتادگی سینه بعد از شیردهی

ی‌خوابی در دوران شیردهی

اگر روند از شیر گرفتن کودک به راحتی پیش نمی‌رود، اشکالی ندارد بعداً دوباره امتحان کنید. مهم یافتن تعادلی است که نیازهای شما و کودک شما را برآورده کند. همفکری با پزشک می‌تواند کمک زیادی به شما در این زمینه کند.

علل رایج از شیر گرفتن کودک

علل از شیر گرفتن کودک

علاوه‌براینکه از نظر اصول پزشکی نیازی به شیردهی کودک بعد از دو سالگی وجود ندارد زیرا دیگر مواد مغذی لازم از غذاهای جامد به کودک می‌رسد، دلایل زیادی وجود دارد که مادر را مجبور می‌کند شیردهی را متوقف کند. از این دلایل متداول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سینه‌های دردناک مادر: برای برخی از زنان روند شیردهی به‌خصوص در روزها و هفته‌های ابتدایی ناراحت‌کننده است. مشکلات معمول شامل زخم یا ترک‌خوردگی نوک پستان و درد در نوک سینه یا سینه در اثر تجمع شیر و عدم تخلیه آن است. این مشکلات اغلب ممکن است هنگامی اتفاق بیافتند که کودک شما به خوبی نوک پستان را به دهان نگیرد و یا نتواند به دلیل فک ضعیف خود شیر تولید شده را از پستان تخلیه کند. یک پرستار یا ماما می‌تواند به شما در تعیین یک موقعیت صحیح برای شیردهی کمک کند. البته درصورتی‌که نوزاد به دلیل بیماری مثل شکاف کام و لب امکان شیر خوردن از نوک پستان را نداشته باشد، مطمئنا باید با دستگاه‌های شیردوش برقی شیر را از پستان تخلیه کنید تا درد آن کم شود.
 • شیر مادر کافی نیست. بسیاری از مادران نگرانند که شاید کودکشان شیر کافی دریافت نمی‌کند، درحالی‌که مقدار زیادی شیر برای تأمین نیازهای کودک خود دارند. پزشک متخصص کودکان و نوزادان می‌تواند روش‌هایی را برای افزایش شیر در صورت لزوم پیشنهاد کند. معمولا نوزاد در صورت کافی نبودن شیر مادر مدام گریه می‌کند و اگر پزشک تشخیص دهد، در کنار شیر مادر مصرف شیر خشک را نیز تجویز می‌کند.
 • ضرورت بازگشت مادر به کار یا تحصیل: برخی از زنان نگران شیردهی و بازگشت به کار خود هستند. البته بازگشت به کار لزوماً به معنای قطع شیردهی نیست و می‌توانید از قبل شیر خود را بدوشید و از پرستار نوزاد بخواهید در زمان‌های غیبت شما به کودک بدهد. البته گاهی این وقفه‌ها و فشار روانی ناشی از استرس‌های کاری می‌تواند باعث کاهش شیر مادر یا حتی توقف روند شیردهی منظم شود.
 • تصمیم برای باردار شدن دوباره: اگر در دوران شیردهی مجدداً باردار شدید، این امر نباید بر وضعیت کودک و بارداری تأثیر بگذارد. بااین‌حال، ممکن است احساس خستگی کنید و تغییر در اشتها و احساسات شما می‌تواند شیردهی را به چالش بکشد. معمولا به زنان توصیه می ‎شود قبل از بارداری مجدد، به‌خصوص اگر قبلا سقط جنین یا زایمان زودرس داشته باشند، شیردهی خود را متوقف کنند. البته پس از تولد نوزاد جدید می‌توانید روند شیردهی نوزاد قبلی را از سر بگیرید زیرا هرچه نوزادان شما شیر بیشتری مصرف کنند پستان شما شیر بیشتر تولید می‌کند، بنابراین امکان تغذیه بیش از ۱ نوزاد وجود دارد.
 • مصرف برخی داروها: داروهای زیادی هستند که در زمان شیردهی منع مصرف دارند زیرا می‌توانند از غدد شیری عبور کرده و با شیر نوزاد ترکیب شوند. بنابراین اگر بیمار شده‌اید و به توصیه پزشک باید داروهای جدیدی مصرف کنید حتما در مورد اینکه به کودک خود شیر می‌دهید به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.در این مورد می توانید از مشاوره دارویی آنلاینپذیرش ۲۴ بهره مند شوید.

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که بعد از شیر گرفتن کودک چه باید کرد؟اگر کودک شما قبل از ۶ ماهگی است بهتر است طبق نظر پزشک شیر خشک مناسب برای او تهیه کنید اما برای بعد از ۶ ماهگی می‌توانید در کنار شیر خشک به او غذاهای مکمل بدهید. از دو سالگی به بعد خوردن غذاهای رایج همراه با شیر گاو کافی است و نیازی به خوردن شیر خشک نیست.

انواع روش‎ های از شیر گرفتن کودک

روش های از شیر گرفتن بچه

احتمالا قبل از گرفتن بچه از شیر مادر این سوالات به ذهن شما رسیده است که برای از شیر گرفتن بچه چکار کنیم؟ از شیر گرفتن بچه چند روز طول می‌کشد؟ چگونه بچه رو از شیر بگیریم و آیا ترفند از شیر گرفتن کودک وجود دارد؟

می‌توان گفت که امروزه دو روش از شیر گرفتن بچه وجود دارد که در ادامه به جزئیات آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

از شیر گرفتن سریع بچه (روش بوقلمون سرد)

در حالت ایده‌آل شما باید شیردهی را در طی چند هفته یا حتی چند ماه قطع کنید زیرا با کاهش تدریجی دفعات شیردهی، میزان شیر شما نیز به تدریج کاهش یابد. بسته به سن کودک شما، این مسیر تدریجی به شما این امکان را می‌دهد که علاوه‌بر شیر مادر، سایر مواد جامد و مایعات را نیز به نوزاد معرفی کنید و بدون استرس به هدف خود برسید.

اما گاهی اوقات ممکن است به دلایلی مثل بروز یک بیماری برای نوزاد یا مادر، طولانی کردن روند از شیر گرفتن امکان‌پذیر نباشد. بهتر است بدانید که از شیر گرفتن سریع بچه ممکن است منجر به عفونت یا ورم پستان مادر یا حتی سوءتغذیه نوزاد شود. پس در صورت امکان، بهتر است از روش بوقلمون سرد پرهیز کنید. با این وجود، اگر لازم است به سرعت شیردهی را متوقف کنید، در اینجا چند پیشنهاد برای کمک به شما وجود دارد:

 • با حذف زمان‌های شیردهی که کودک شما به آن کمترین علاقه را دارد، شروع کنید. بسیاری از نوزادان علاقه‌ای به خوردن شیر در آخر شب یا صبح زود ندارند.
 • از سوتین‌های حمایتی استفاده کنید که به پستان شما فشار کمتری وارد می‌کنند و احتمال ورم پستان بعد از توقف شیردهی را کاهش می‌دهند.
 • اگر واقعاً باید سریعاً شیردهی را متوقف کنید با پزشک خود در مورد امکان استفاده از داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری یا گیاهان دارویی برای کاهش تولید شیر صحبت کنید.
 • زیر نظر پزشک تغذیه کودک با شیر خشک را شروع کنید. در مورد مصرف شیرخشک یا یک ماده غذایی مناسب برای سن کودک با پزشک صحبت کنید تا علاقه کودک به شیر مادر کم شود.

پس از توقف سریع شیردهی سعی کنید هر روز مقدار اندکی از شیر خود را با پمپ دستی تخلیه کنید زیرا تخلیه بیشتر منجر به تولید شیر بیشتر می‌شود. پستان‌ها را به آرامی ماساژ دهید تا احتمال گرفتگی مجاری و عفونت کاهش یابد.

از شیر گرفتن تدریجی بچه

در مورد این نحوه از شیر گرفتن بچه باید بدانید که معمولا برای بسیاری از مادران و نوزادان، متوقف کردن شیردهی به تدریج و همزمان با رشد کودک و خوردن غذاهای جامد اتفاق میافتد. فقط مهم است که در طی این مسیر غذای جامد به سادگی جای شیر مادر را نگیرد.

شواهد نشان می‌دهد که شیر مادر ممکن است در کمک به سیستم هضم کودک در برابر دریافت اولین مواد جامد نقش داشته باشد. حتی اگر کودک از شیر مادر استفاده نمی‌کند، تا قبل از یک سالگی حتما به کودک شیر خشک بدهید زیرا شیر گاو می‌تواند باعث بروز واکنش‌های آلرژیک شود. بعد از یک سالگی استفاده از شیر گاو برای تهیه غذاهایی مثل پوره سیب زمینی ایرادی ندارد.

توقف تدریجی شیردهی به کودک کمک می‌کند تا به این وضعیت عادت کند و در جلوگیری از مشکلاتی مانند پستان‌های بیش از حد سفت و دردناک و ورم پستان نیز کمک خواهد کرد.

اگر کودک شما کمتر از یک سال دارد، هر بار زمان شیردهی را با یک شیشه شیر خشک جایگزین کنید. در مورد کودکان بزرگتر از یک سال می‌توانید علاوه بر شیر خشک به سراغ غذاها و نوشیدنی‌های مورد علاقه کودک بروید. با ادامه روند رشد و یادگیری مهارت‌های جدید کودک، می‌توانید بطری شیر خشک را با یک فنجان جایگزین کنید تا کودک یاد بگیرد که به طور مستقل تغذیه کند.

مخلوط کردن غذای پوره شده با شیر مادر می‌تواند طعم آن را برای کودک شما دلچسب‌تر کند. با گذشت زمان، به همین روش غذاهای جامد بیشتری را در رژیم غذایی کودک خود وارد کنید و مقدار شیر مادر را کاهش دهید. تهیه غذاهای مغذی از سبزیجات، تخم مرغ، ماهی، گوشت و میوه ها می‌تواند به کودک شما کمک کند که با حذف شیر مادر نیز سالم بماند و به رشد خود ادامه دهد. با این طریقه از شیر گرفتن بچه، کودک شما یاد می‎گیرد که نباید هر بار برای تغذیه، سریع به سراغ شیر مادر برود.

نحوه پیشگیری از عوارض از شیر گرفتن سریع بچه از شیر مادر

از شیر گرفتن سریع بچه نه تنها برای نوزاد خطراتی مثل سوءتغذیه و بی‌قراری و گریه‌های ممتد دارد بلکه برای مادر نیز عوارضی دارد. از عوارض از شیر گرفتن کودک برای مادر می‌توان به دردناک و سفت شدن سینه به دلیل عدم تخلیه شیر و در ادامه مسدود شدن مجاری شیر یا ورم و عفونت پستان و تب اشاره کرد.

همچنین ممکن است دریابید که پستان شما مقداری شیر اضافی نشت می‌کند و همین مسئله باعث احساس غم و اندوه، اضطراب و عصبانیت در شما شود. به‌همین‌دلیل است که پزشکان توصیه می‌کنند برای از شیر گرفتن کودک کمتر به سراغ روش بوقلمون سرد بروید و بهتر است به صورت تدریجی طی چند هفته تا چند ماه این کار انجام شود تا به مرور تجمع شیر در سینه مادر کاهش یابد و کودک نیز از نظر روانی آماده این مسئله شود.

ورم پستان اصولا ناشی از عفونت باکتریایی بافت آن است، پس از بافت پستان خود به خوبی مراقبت کنید. باکتری‌ها می‌توانند از طریق هر زخم یا بریدگی وارد آن شوند.

با انواع راه‎ های درمان عوارض از شیر گرفتن کودک آشنا شوید

درمان عوارض از شیر گرفتن کودک

از شیر گرفتن، برای مادر و کودک واقعا سخت است. اگر با کودکی عصبی مواجه شدید، نفس عمیقی بکشید و موارد زیر را امتحان کنید:

 • از پستانک استفاده کنید.
 • اگر کودک در سن ۶ ماهگی به بعد است، به‌عنوان جایگزین شیر مادر مایعات و غذاهای جامد به او بدهید. البته از قبل با پزشک در این مورد مشورت کنید تا تمام نیازهای تغذیه‌ای کودک برآورده شود. معمولا شیر خشک نیز به برنامه غذایی اضافه می‌شود.
 • همچنان به نوازش کردن فرزند خود ادامه دهید به‌خصوص پس از از شیر گرفتن کودک در شب

با شروع فرآیند از شیر گرفتن کودک، سطح هورمون‌های بدن شما نیز تغییر می‌کند و حتی ممکن است احساس کنید که نزدیکی خود را با کودک از دست خواهید داد. پیشنهاد می‎‌کنیم برای کنترل این حالات عاطفی موارد زیر را رعایت کنید:

 • استراحت و تغذیه کافی داشته باشید زیرا به تنظیم هورمون‌ها کمک می‌کند.
 • از نظر عاطفی از اعضای خانواده یا دوستان خود کمک بگیرید.
 • وقت خود را به انجام فعالیت‌ها و سرگرمی‌های مورد علاقه خود اختصاص دهید.
 • با اندکی ورزش، اندورفین یا هورمون شادی کافی تولید کنید.

در ادامه به چند روش موثر برای درمان ورم و عفونت سینه در خانه اشاره شده است:

 • برای کمک به درد و التهاب از داروهای مسکن استفاده کنید.
 • در صورت لزوم به کمک دست خود یا پمپ دستی کمی شیر از بافت پستان خارج کنید تا فشار آن کاهش یابد. اما مراقب باشید سینه را کاملاً خالی نکنید که باعث تولید بیشتر شیر نشود.
 • برخی از خانم‌ها گزارش کرده‌اند که که قرار دادن مقداری برگ کلم سرد روی سینه به کاهش دردهای آن کمک می‌کند.

از شیر گرفتن کودک با گیاهان دارویی

بعضی از داروهای گیاهی می‌توانند با تغییر طعم شیر مادر باعث عدم تمایل کودک به شیر خوردن شوند. مواردی مانند:

مطالعات نشان داده‌اند که اگر این گیاهان دارویی در دوز اندکی مصرف شوند خطری برای مادر و کودک نخواهند داشت. البته بهتر است با پزشک مشاوره آنلاین طب سنتی در این زمینه مشورت کنید.

توصیه‌های طب سنتی برای از شیر گرفتن کودک

متخصصان طب سنتی نیز معتقد به تدریجی عمل کردن برای از شیر گرفتن کودک در ۱۸ ماهگی، از شیر گرفتن کودک ۲۰ ماهه یا سنین کمتر هستند. قرار دادن کمپرس سرد یا ترکیب عدس و سرکه روی سینه‌ها می‌تواند به تولید کمتر شیر کمک کند. بهتر است مادر مصرف نمک را برای کم کردن احتباس مایعات در بدن و ورم پستان کاهش دهد. در مورد دعای از شیر گرفتن کودک نیز می‌توانید با پزشک متخصص طب سنتی مشورت کنید.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

درصورتی‌که کودک بعد از توقف شیردهی تمایلی به شیر خشک یا غذاهای جامد نشان ندهد به پزشک متخصص کودکان و نوزادان اطلاع دهید چراکه می‌تواند منجر به سوءتغذیه شود. در حین از شیر گرفتن کودک در صورت بروز علائم ورم پستان، از جمله تب و برجستگی‌های قرمز رنگ و سفت، فوراً به پزشک متخصص زنان و زایمان یا متخصص داخلی اطلاع دهید زیرا ممکن است به آنتی‌بیوتیک یا سایر درمان‌های پزشکی نیاز داشته باشید. اگر شرایط مراجعه حضوری ندارید، از صدها پزشک آنلاین متخصص تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت پذیرش ۲۴، مشاوره آنلاین تلفنی و متنی بگیرید و مشکلات خود را مطرح کرده و از مشاوره‌های ایشان استفاده کنید.

بریک اوت (Breakout) چیست؟

بریک اوت

بریک اوت

شکست (Breakout) به زمانی گفته می شود که قیمت یک دارایی بالاتر از یک منطقه مقاومت یا در زیر منطقه حمایت حرکت می کند. بریک آوت نشان دهنده پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است. به عنوان مثال ، شکست از روند صعودی از یک الگوی نمودار می تواند نشان دهد که قیمت روند صعودی بیشتری را شروع می کند. شکستگی هایی که در حجم زیاد رخ می دهد (نسبت به حجم عادی) تاکید بیشتری را نشان می دهد و این بدان معنی است که احتمالاً قیمت در این جهت روند بیشتری دارد.

پیشگویی های کلیدی

 • بریک اوت (شکست) زمانی است که قیمت از یک سطح مقاومت بالاتر می رود یا پایین تر از سطح پشتیبانی حرکت می کند.
 • بریک آوت ها می توانند ذهنی باشند زیرا همه معامله گران سطح حمایت و مقاومت یکسان را نمی شناسند یا از آنها استفاده نمی کنند.
 • بریک اوت فرصت های تجاری احتمالی را فراهم می کند. رسیدن به فرصت معاملاتی در صرافی های صعودی برای صعود از موقعیت های کوتاه یا طولانی ممکن است.
 • برک آوت با حجم نسبتاً بالایی تاکید و علاقه را نشان می دهد و بنابراین احتمالاً قیمت همچنان در جهت برک آوت ادامه خواهد یافت.
 • برک آوت در حجم نسبی کم بیشتر در معرض اشتباه است ، بنابراین احتمالاً قیمت در جهت برک کمتر حرکت می کند.

بریک اوت Breakout به شما چه می گوید؟

بریک اوت

بریک اوت (شکست) احتمالاً به این دلیل اتفاق می افتد که قیمت در زیر سطح مقاومت یا به طور بالقوه برای مدتی بالاتر از سطح حمایت قرار گرفته است. مقاومت و یا سطح حمایت به خطی تبدیل می شود که بسیاری از معامله گران از آنها برای تنظیم نقاط ورودی یا متوقف کردن سطح ضرر استفاده می کنند. هنگامی که قیمت از طریق سطح حمایت یا مقاومت معامله می شود اکثرا منتظر شکست هستند ، و کسانی از مواضع خود خارج می شوند تا از ضررهای بزرگتر جلوگیری کنند.

این شلوغی فعالیت، اغلب باعث بالا رفتن حجم می شود و این نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطح شکستگی علاقه داشتند. بالاتر از حجم متوسط بودن ​​به تأیید برک آوت کمک می کند. در صورت وجود حجم کمی در شکست ، ممکن است این سطح برای بسیاری از معامله گران قابل توجه نباشد ، یا توسط معامله گران بصورت کافی احساس نشود .این شکستهای با حجم کم به احتمال زیاد خراب می شوند. در صورت شکست صعودی ، اگر قیمت آن شکست بخورد ، در زیر مقاومت پایین می رود. در مورد شکست نزولی ، که اغلب به آن خرابی گفته می شود ، در صورت عدم موفقیت قیمت ، بالاتر از سطح پشتیبانی در زیر شکسته خواهد شد.

بریک ها معمولاً با محدوده ها یا الگوهای نمودار دیگر ، از جمله مثلث ، پرچم ، گوه و سر و شانه همراه هستند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت به روشی خاص حرکت می کند که منجر به سطح حمایت و / یا مقاومت به خوبی تعریف شده می شود. معامله گران سپس این سطح را برای استراحت تماشا می کنند. اگر قیمت بالاتر از مقاومت باشد ، ممکن است موقعیت های طولانی را آغاز کرده و یا از موقعیت های کوتاه خارج شوند ، یا در صورت شکسته شدن قیمت از زیر حمایت ، ممکن است موقعیت های کوتاه را آغاز کرده و از موقعیت طولانی خارج شوند.

حتی بعد از شکست زیاد حجم ، قیمت اغلب (اما نه همیشه) قبل از حرکت دوباره در مسیر بریک آوت به نقطه شکست می رود. دلیل این امر آن است که معامله گران کوتاه مدت اغلب شکست اولیه را خریداری می کنند ، اما پس از آن تلاش می کنند تا به سرعت سود خود را بفروشند. این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه برک آوت بازمیگرداند. اگر شکستن مشروعیت داشته باشد ، باید قیمت در جهت شکست حرکت کند.

معامله گرانی که برای شروع معاملات از breakout استفاده می کنند ، معمولاً در صورت عدم موفقیت Breakout از سفارشات توقف ضرر استفاده می کنند. در صورت طولانی رفتن به موفقیت صعودی ، یک افت ضرر معمولاً درست زیر سطح مقاومت قرار می گیرد. در صورت انجام معامله کوتاه مدت و رفتن بر روی یک شکست نزولی ، معمولاً یک توقف ضرر دقیقاً بالاتر از سطح حمایت باید قرار گرفته باشد.

نمونه ای از یک بریک اوت Breakout

نمونه ای از یک بریک اوت

نمودار با افزایش قیمت در محدوده مقاومت یک الگوی نمودار مثلث ، افزایش زیادی در حجم را نشان می دهد. این شکست به قدری قوی بود که باعث شکاف قیمت شد. قیمت همچنان به بالاتر حرکت می کند و به نقطه اصلی شکست اصلی بازنگردید. این نشانه یک شکست بزرگ است.

معامله گران می توانند از این برک آوت استفاده کنند تا به طور بالقوه وارد موقعیت های طولانی شوند و یا از موقعیت های کوتاه خارج شوند. در صورت ورود طولانی ، یک حد ضرر درست در زیر سطح مقاومت مثلث (یا حتی زیر حمایت مثلث) قرار می گیرد. از آنجا که قیمت شکاف زیادی دارد ، ممکن است این مکان برای نداشتن حد ضرر ایده آل نباشد. پس از ادامه حرکت پس از بریک اوت ، حرکت ضرر متوقف می شود تا امکان خطر یا قفل سود را کاهش دهد.

تفاوت بین یک برک آوت و بالا / پایین ۵۲ هفته ای

اگر یک بریک اوت در نزدیکی بالا / پایین قبلی اتفاق بیفتد ، ممکن است منجر به افزایش قیمت در تایم فریم بالا یعنی ۵۲ هفته جدید شود. اما همه اوج / پایین ترین سطح ۵۲ هفته نتیجه یک شکست اخیر نیست. قیمت بالا یا پایین ۵۲ هفته ای است که به سادگی بالاترین یا پایین ترین قیمت در طی سال گذشته است. بریک اوت حرکتی بالاتر یا پایین تر از مقاومت است.

محدودیت های استفاده از بریک اوت

دو مشکل اصلی در استفاده از بریک آوت وجود دارد. مشکل اصلی بریک اوت های شکست خورده است. این قیمت اغلب فراتر از مقاومت و حمایت خواهد بود ، و این استراتژی در بین معامله گران شکست می خورد. سپس قیمت معکوس می شود و حرکت در جهت شکست را ادامه نمی دهد. این می تواند چندین بار قبل از وقوع یک برک آوت واقعی اتفاق بیفتد.

سطح حمایت و مقاومت نیز ذهنی است. همه به یک سطح حمایت و مقاومت توجه نمی کنند. به همین دلیل تماشای حجم کمک می کند. افزایش حجم در بریک آوت نشان می دهد که سطح اهمیت دارد. کمبود حجم نشان می دهد سطح مهم نیست یا معامله گران بزرگی (که حجم زیادی را ایجاد می کنند) هنوز حاضر به شرکت نیستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.