چهار مزیت عملیات بازار باز


چهار مزیت اوراق کوپن‌دار

طی سال‌های اخیر و در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای تامین مالی کشور (مصوب 1394) با تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ذیل ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای نخستین‌بار از یکی از مهم‌ترین چالش‌های تقریباً غیرهویدای اقتصاد ایران که همانا مواجهه با حجم قابل توجه از بدهی‌های دولت (دولت و شرکت‌های دولتی) است رونمایی شد.

تصویر سالانه از چگونگی توزیع بدهی‌ها در منظومه اقتصاد ایران و طیف گسترده و بعضاً حساس طلبکاران از دولت که بازیگران کلیدی و اثرگذار محیط کسب‌وکار را شامل می‌شود و در عمل از پیمانکاران گرفته تا بانک‌ها که اساساً به دلیل ماهیت خود، نقش بی‌بدیلی در تحقق رشد اقتصادی به ترتیب از کانال بازوی اجرایی فعالیت‌های عمرانی و تامین‌کننده منابع مالی بخش واقعی دارند و نیز صندوق‌های بازنشستگی که تامین‌کننده بخش قابل توجهی از اهداف توسعه‌ای و رفاهی دولت‌ها هستند، زنگ خطر جدی را برای سیاستگذار در صورت انفعال و حفظ پارادایم گذشته به صدا درآورد.

در این راستا با واکاوی کانون‌های آشکار و پنهان خلق تعهدات و تضامین ‌که نوعاً به دلیل عدم ایفای تعهدات در سررسید از سوی دولت، تبدیل به معوقات و بعد بدهی می‌شوند، به نظر می‌رسد عدم برخورداری سیاستگذار از التزام به قواعد مالی و نیز نهادینه شدن رویکرد سلطه مالی از جمله دلایل شکل‌گیری وضع موجود است.

در چنین شرایطی با عنایت به موارد بالا (حجم بالای انباشت (stock) و جریان(flow) بدهی‌های دولت) و چشم‌انداز منفی و نامطمئن در مسیر تسویه نقدی بدهی‌های یادشده به طلبکاران از سوی دولت که ریشه در شرایط تحریمی، شوک وارده بر سمت منابع بودجه و به تبع آن ضعف شدید جریان نقدی دولت دارد، عملاً دامنه انتخاب سیاستگذار در مسیر انتخاب سیاست بهینه به بهره‌گیری از اوراق محدود شده است. این مهم در حالی‌است که اقتصاد ایران طی ماه‌های گذشته در شرایط رکودی به سر می‌برد و با توجه به محدودیت‌های جدی در جریان نقدی دولت، بهره‌گیری از اوراق بدهی در مسیر ساماندهی بدهی‌های منجمدشده در ترازنامه طلبکاران می‌تواند با سیالیت بخشیدن و بازارپذیر کردن آنها، اقدامی موثر در اجرای سیاست ضدچرخه‌ای مالی از کانال تزریق جریان مالی جدید و بهبود نقدشوندگی اقلام دارایی مندرج در ترازنامه طلبکاران قلمداد شود.

در این میان برنامه اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد. ابزاری که طی دهه‌های اخیر به عنوان ابزار اصلی سیاستگذار پولی توانسته است به شکل قابل توجهی مهم‌ترین هدف مشترک بانک‌های مرکزی را که همانا کنترل نرخ تورم است، میسر کند. لازم به ذکر است که عملیات بازار باز در اکثر مواقع روی اوراق دولتی اجرا می‌شود. در این راستا حسب بند «م» تبصره 5 قانون بودجه 1398، در صورت اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، دولت به ساماندهی بدهی‌های غیرسیال خود به بانک‌ها تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اقدام خواهد کرد.

بدیهی است با توجه به حجم تکالیف مندرج در قانون بودجه 1398 و نیز مصوبه اصلاحی بودجه شورای هماهنگی سران سه قوه، امکان انتشار اوراق مالی اسلامی (اسناد خزانه اسلامی) موضوع بند (م) تبصره یادشده با سررسید کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. این امر زمینه تحمیل نرخ تنزیل قابل توجهی را به دارنده اول اوراق (در اینجا بانک) در صورت واگذاری پیش از سررسید تحمیل می‌کند که می‌تواند منجر به کم‌اثر کردن اهداف سیاستگذار در مسیر ساماندهی بدهی‌های مذکور شود.

از این رو برای جبران چنین شرایطی دولت در ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه 1398، امکان انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان بازپرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین را فراهم کرده است.

کوپن‌دار کردن اسناد خزانه در شرایط جاری و با توجه به شرایط اقتصادی کشور به اختصار دارای مزایای زیر است:

اول؛ متنوع‌سازی ابزارهای بازار بدهی

متنوع‌سازی ابزارهای مالی فعال در بازار بدهی یکی از عوامل کلیدی در مسیر توسعه بازار بدهی است، ارائه ابزارهایی متناسب با سلایق بازیگران اقتصادی نقش قابل توجهی در جذابیت‌بخشی این بازار به‌ویژه نزد سرمایه‌گذاران نهادی دارد. در شرایط جاری که امکان انتشار وسیع اوراق نقدی دولت وجود ندارد، ابداع اسناد خزانه کوپن‌دار تلاشی در جهت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود بازار بدهی قلمداد می‌شود.

در همین رابطه انتشار اسناد خزانه اسلامی کوپن‌دار با نرخ‌های شناور امکان ایندکس کردن نرخ کوپن متعلقه را به یک شاخص قیمتی مشخص فراهم می‌کند. این امر زمینه اجتناب از اجحاف به هر دو بازیگر این بازی (دولت و دریافت‌کننده اوراق) را ناشی از تغییرات جدی نرخ تورم (کاهش قدرت خرید) فراهم می‌کند و به نوعی دارنده اوراق را از نوسانات شدید قیمتی و کم‌ارزش شدن ارزش حال اسناد و دولت را از پرداخت فرع اوراق با هزینه تامین مالی مربوط به دوره تورمی گذشته مصون می‌دارد.

از جمله مزایای دیگر که ذیل تنوع‌سازی بازار بدهی دنبال می‌شود، امکان مهندسی مالی دقیق‌تر اسناد واگذار‌شده به طلبکاران حسب اولویت‌های سیاستی و حمایتی است. به ‌گونه‌ای که امکان انتشار اسناد خزانه با کوپن شناور با ایندکس‌های متفاوت برای طلبکاران و بخش‌های مختلف اقتصادی را حسب نیاز آنها فراهم می‌سازد.

دوم؛ کاهش نرخ تنزیل اسناد خزانه اسلامی کوپن‌دار در مقایسه با اسناد خزانه فعلی

افزایش نرخ تنزیل اسناد خزانه علاوه بر تحمیل زیان به دارندگان اوراق (طلبکاران از دولت) و در ادامه تحمیل آثار سوء چندجانبه بر فضای اقتصادی کشور، زمینه افت اعتبار اوراق دولتی را نیز نزد بازیگران اقتصادی در بلندمدت فراهم می‌کند، از سوی دیگر نرخ تنزیل متعلقه در بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی، نقش کلیدی در تعیین نرخ سود اوراق نقدی دولت و نرخ کشف‌شده در بازار دارد. از این منظر انتشار اسناد خزانه اسلامی کوپن‌دار به دلیل ایجاد جریان نقدی تا سررسید منجر به افت نرخ تنزیل شده و در عمل زمینه شکل‌گیری «بازی برد-برد» را برای دو بازیگر اصلی این بازی هم دولت و هم دارنده اوراق از حیث اجتناب از تحقق نرخ‌های تنزیل فراهم می‌کند.

سوم؛ امکان انتشار اسناد با سررسید بلندمدت‌تر از سوی دولت

همان‌گونه که در سطور بالا اشاره شد، انتشار اوراق با سررسید کوتاه‌مدت در شرایط جاری با توجه به بار مالی ناشی از ایفای تعهدات پرداخت اصل و فرع سایر اوراق مالی اسلامی (تکالیف بودجه‌ای واگذاری دارایی‌های مالی اعم از اسناد خزانه اسلامی و انتشار اوراق نقدی با هدف صرفاً تامین مالی) امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی انتظار می‌رود انتشار اسناد کوپن‌دار که نرخ‌های تنزیل بالا در بازار به دلیل پرداخت کوپن به آن تعلق نمی‌گیرد زمینه انتشار با سررسید بلندمدت را فراهم ‌سازد و فضای مالی دولت را وسعت ‌دهد.

چهارم؛ ایجاد جریان نقدی به ترازنامه طلبکاران از جمله بانک‌ها

در حال حاضر در صورت عدم ساماندهی بدهی‌های غیرسیال دولت به بانک‌ها، در سمت راست ترازنامه آنها مجموع بدهی‌های دولت قرار دارد که به دلیل عدم امکان تسویه، در حکم دارایی منجمد تلقی می‌شوند که به دلیل نقدشوندگی صفر، ناترازی وسیعی را با عنایت به ماهیت سمت چپ ترازنامه بانک‌ها فراهم می‌آورد. حاصل شرایط مذکور تنگنای اعتباری بانک‌ها و بی‌ثباتی مالی و افت سلامت بانک‌ها را فراهم کرده است.

سناریوی دیگر تحویل اسناد خزانه اسلامی متعارف و بدون کوپن است. ماحصل شرایط مذکور تبدیل بدهی غیرسیال به سیال با سررسید اوراق بلندمدت و بدون ایجاد جریان نقدی است. در این حالت بانک دریافت‌کننده اسناد دو الگو را می‌تواند پیگیری کند اول آنکه اسناد را تا سررسید نزد خود نگه دارد (و همزمان در عملیات موقت یا ریپوی بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی وثیقه بگذارد). یا به دلیل وسعت ناترازی اقدام به واگذاری اسناد تا قبل از سررسید کند. در الگوی اول، عملاً تا سررسید جریان نقدی به ترازنامه بانک از محل بدهی‌ها تزریق نمی‌شود و در حالت دوم نرخ تنزیل واگذاری اسناد یادشده منجر به تحمیل زیان به بانک شده و می‌تواند در صورت بالا رفتن نرخ تنزیل، زمینه پیشی گرفتن ارزش دفتری بدهی‌ها را نسبت به ارزش واقعی حاصله از واگذاری فراهم کند. این مهم زمینه شکل‌گیری دارایی سمی را در ترازنامه بانک فراهم می‌کند. لیکن در صورت انتشار اسناد خزانه کوپن‌دار عملاً چالش‌های بالا تا حدود زیادی رفع می‌شود.

چهار مزیت عملیات بازار باز

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تحولات اقتصاد کلان در مرداد ماه/از کاهش نرخ تورم تا کاهش نرخ در بازار بین بانک

در قالب توافق بازخرید با سررسید های 5، 7 و 9 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل 685.0 هزار میلیارد ریال بوده است). -استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف برای رفع نیاز های نقدینگی طی 21 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 917.0 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان مردادماه 4.5 هزار میلیارد ریال بوده است). - در .

ضرورت بررسی مشکلات ایمنی بازار اصفهان در تمام ابعاد

. وی با بیان اینکه شیوه انجام مطالعه در راستای ایمنی بازار به صورت بررسی اسنادی و مشاهده عینی است، اضافه کرد: در ابتدای پروژه اتاق فکری متشکل از معاونان عمرانی، فرهنگی، خدمات شهری، ترافیک، کنترل و نظارت و روابط عمومی منطقه برگزار شد و به شناسایی چارچوب مسائل بازار و اقدامات انجام شده توسط منطقه پرداخته شد، سپس در چارچوب کلی تعیین شده به شیوه مشاهده عینی و مصاحبه به جمع آوری مسائل .

بحران سه گانه آمریکا در نظم جهانی جدید

. همانطور که برای قدرت های بزرگ امکان دستیابی به امنیت ملی بدون اولویت جهانی وجود دارد، برای کشورها نیز ممکن است و حتی سودمند است که از مزایای وابستگی متقابل اقتصادی در چارچوب قوانین بین المللی سست تر و سهل گیرانه تر بهره مند شوند . والت و رودریک سپس به تشریح جزئیات این چارچوب کلی می پردازند که در آن قدرت های بزرگ جهانی نیازی به توافق پیشاپیش در مورد قوانین دقیقی که بر تعاملات آنها حاکم .

در هشتاد و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب وکار چه گذشت؟

با تاکید بر ضرورت حمایت از کسب وکار و تولید خواستار رسیدن به راهکاری قانونی برای حل مشکل موجود، شد. در این راستا محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور احیای ماده 11 را مخالف حمایت از کسب وکاردانست و حذف آن را به مصلحت کشور عنوان و اقاله را نوعی عقد توصیف کرد که با اجبار قابل اجرا نیست بلکه باید با توافق دو طرف صورت گیرد پس تاکید کرد که نمی توان بانک را مجبور به اقاله کرد. این .

تراشه های منبع باز گوگل، به توسعه سریع تر شرکت های نوپا کمک می کند

. از آنجایی که طرح های تراشه منبع باز خواهند بود، محققان می توانند ایده های جدید را بدون محدودیت دنبال کنند و داده ها و طرح های دستگاه را آزادانه به اشتراک بگذارند. ویل گرانیس، مدیر عامل بخش عمومی گوگل، گفت: گوگل سابقه طولانی رهبری در زمینه منبع باز دارد. حرکت به سمت یک چارچوب متن باز، تکرارپذیری را تقویت می کند که به محققان موسسه های دولتی و خصوصی کمک می کند تا کار یکدیگر را تکرار .

مسؤولان استان در خصوص افزایش نرخ تورم در قزوین پاسخگو باشند

. > نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس تصریح کرد: در کل کشور در شاخص نرخ تورم 12 ماهه 41.5 درصد است که به نظر می رسد این افزایش پنج درصدی نسبت به میانگین کشوری برای استان قزوین باید مورد بررسی قرار گیرد. محمدبیگی گفت: به نظر می رسد برخی از تنظیم قیمت ها در ستاد تنظیم بازار استان مطابق با شرایط استان صورت نمی گیرد و افزایش بها در برخی از کالاها و مواد مصرفی و سبد غذایی مردم بیشتر از حد .

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (28 شهریور ماه به شرح زیر است:. بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزار های موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ .

انتشار گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی

بین بانکی، توافق بازخرید بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی 28 شهریور ماه 1401 به شرح زیر است: بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزار های موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش .

افت محسوس تورم ماهانه در مردادماه/ نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت

هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: - انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به ترتیب به ارزش 599.0، 650.1، 699.8، 700.0 و 685.0 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3333.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید های 5، 7 و 9 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در .

قیمت مسکن تابع برجام نیست به اجرای سیاست های دولت بستگی دارد

کردند که مخالفت اصولگرایان با برجام برای این است که می خواهند توافق برجام در دولتی اصولگرا رخ دهد و اگر دولت آینده اصولگرا باشد دیگر اصولگرایان حساسیتی روی برجام نخواهند داشت و بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت اصولگرا برجام اجرا می شود. در این مورد هم که این روزنامه مدعی شده که ترامپ با بایدن فرق دارد باید گفت که منظور رئیسی در مورد رویکرد رئیس جمهورهای آمریکا در مواجهه با ایران بوده که آنها با هم تفاوتی ندارند. اگر طیف اصلاح طلب مدعی است متفاوت هستند بگویند بایدن چه کاری کرده که متفاوت با ترامپ است؟! .

تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مردادماه 1401 منتشر شد

. 2- اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: - انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به ترتیب به ارزش 599.0، 650.1، 699.8، 700.0 و 685.0 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3333.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با .

پاسخ بورس به احیای برجام چه خواهد بود؟

ای می تواند تهدید هایی برای بازار سهام داشته باشد که یکی از مهم ترین موارد آن احتمال ارزپاشی دولت و تداوم بیماری هلند است؛ اگرچه به دلایلی این احتمال ناچیز است چرا که دولت رئیسی دلار بازار آزاد را در رقم 25700 تومان از دولت قبلی تحویل گرفته است، لذا انگیزه سیاسی برای نرخ های پایین تر وجود ندارد و نرخ مورد نظر دولت برای تسعیر ارز بودجه 1401 قیمت 23هزار تومان است. از سوی دیگر بر اساس تلفیق .

بهترین، از کدام منظر

سازی خواسته های جدید ورای برجام عنوان نماید که با رویکردی منصفانه می توان گفت که اقدام ایران اقدامی در چارچوب توافق طرف های مذاکراتی برای تحقق توافقی پایدار و خوب است حال آنکه تجربه برجان نشان داد که کلید واژه های ابهامی آمریکا در برجام و نیز باز ماندن پرونده ایران در اژانس در نهایت به تضعیف برجام و خروج آمریکا از آن منجر شد لذا مطالبه ایران برای رفع ابهامات کاملا در قالب مذاکره برای توافق خوب و .

تاثیر برجام بر شرکت های بورسی چهار مزیت عملیات بازار باز

تحریم ها و برجام به طور مستقیم از طریق ایجاد نوسان در درآمدهای نفتی کشور، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار ست. به گزارش روند بازار به نقل از پول نیوز ، با تصویب یا عدم تصویب برجام بازار سرمایه کشور رشد می کند یکی رشد واقعی و دیگری غیرواقعی است. رشد واقعی متاثر از عملیات شرکت ها و رشد غیرواقعی متاثر از افزایش دارایی های سرمایه ای شرکت ها به دلیل افزایش نرخ ارز خواهد بود. تحریم .

بخش خصوصی، بازگشت اموال تملیکی بانک ها به مالکان قبلی را دنبال می کند

این روند بر اساس توافق بین صاحب بار و صاحب کشتی انجام می شود و سازمان از جزئیات آن با خبر نیست. درباره تعیین نرخ دموراژ نیز اتاق ایران پیشنهاد داد در چارچوب کمیته ای و با بررسی متوسط نرخ جهانی طی سه سال گذشته، رقمی را به سازمان بنادر پیشنهاد کنیم و در صورت تایید آن را ملاک عمل قرار دهیم. سلاح ورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه اطلاعات ورود و خروج کشتی ها و روند تخلیه بار آنها تنها در .

گزارش عملیات اجرای سیاست پولی منتشر شد

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند. باتوجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 681.7 هزار میلیارد ریال اقدام کرد. بانک مرکزی در چارچوب .

پیش بینی قیمت دلار در ده روز آینده

رئیسی به نیویورک. هر چند از سوی دیگر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپادر تازه ترین اظهارات خود درباره برجام گفته بود: مذاکرات هسته ای ایران در بن بست است و من انتظار هیچ چیز جدیدی را در این هفته ندارم. پیشنهاد اروپا برای احیای توافق هسته ای بهترین راه حل است. همین مساله سبب شده بود تا سیگنال های منفی به سمت بازار سرازیر شود. سیگنال به قیمت دلار از هرات نرخ .

تداوم تخلف بانک ها در بلوکه کردن بخشی از وام های خرد|در صورت مشاهده با کارمند خاطی برخورد می شود

سال های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. یادآور می شود، گرچه این رویه منوط به آن که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری .

سقوط آزاد قیمت طلا در بازارهای جهانی

نشست مجمع عمومی سازمان ملل در بین معامله گران دلار برجسته شد . با این حال ناصر کنعانی در نشست خبری امروز خود گفت برنامه تعریف شده ای برای گفت وگو درباره مذاکرات رفع تحریم ها در چارچوب این سفر وجود ندارداما این احتمال را رد نمی کنم و ایران به صورت طبیعی از هر فرصتی برای بیان دیدگاه های خود در موضوعات مورد علاقه دوجانبه و بین المللی استفاده می کند. ایران هیچ وقت میزمذاکرات را ترک نکرده و .

ریسک های آینده، قیمت سهام را کاهشی کرده است

: بازار سرمایه در برزخ برجام قرار دارد. اگر توافقی حاصل شده و برجام احیا شود، دست دولت از شرکت های تولیدی کوتاه خواهد شد و در سایه کاهش ریسک دست اندازی دولت، این بازار رشد خواهد کرد. (در غیر این صورت باید نگران سیاست گذاری دولت در قبال صنایع باشیم و در چنین شرایطی شاید باید منتظر بمانیم تا سیاست های دولت در مورد نرخ حامل های انرژی و. در لایحه بودجه 1402 شفاف شود. اگر دغدغه بازار سرمایه در این .

تاثیر مناسبات برون مرزی و درون مرزی بر بازار سهام

ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش می گوید: بازار سرمایه ایران همانند سایر بازارهای مالی در اقصی نقاط جهان متاثر از عوامل درون مرزی و برون مرزی کلان در حد اقتصادی و خرد در سطوح صنعت و شرکتی قرار دارد. یکی از عوامل موثر بر ارزندگی شرکت های صنایع کامودیتی محور همانند فلزات اساسی، پتروشیمی، استخراج کانه های فلزی، پالایشی و. موسوم به صنایع دلاری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 70 درصد ارزش بازار سرمایه ایران را تشکیل می دهند، نرخ های جهانی کامودیتی ها است. با توجه به اینکه مبالغ فر .

سقوط آزاد قیمت طلا در بازارهای جهانی

قیمت دلار ، سکه و طلا در بازار امروز دوشنبه 28 شهریور کاهش پیدا کرد . نرخ دلار در هرات هم امروز پایین آمد و همین امر موجب شد قدرت معامله گران افزایشی تهران کم شود . نرخ دلار هرات امروز در محدوده 31 هزار و 150 تومان معامله شد . این قیمت در مقایسه با دیروز 200 تومان کاهش را نشان می دهد . دلار سلیمانیه امروز کانال 32 هزار تومان را از دست داد . هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار .

پشت پرده بازی تروئیکای اروپایی در روند مذاکرات

می تواند در صورت وجود اراده سیاسی متقابل زمینه ای را فراهم کند در زمان کوتاه جمع بندی مذاکرات انجام و توافق صورت گیرد. لغو تحریم ها و انتفاع اقتصادی ملت ایران از اهداف اساسی ماست و ایران در این خصوص تلاش می کند و این از اولویت های اساسی تیم مذاکره کننده ایران است . البته به موازات اروپایی ها آمریکا هم اقدامات خود علیه مذاکرات را پیش می برد؛ به نحوی که به تازگی هم اعضای جمهوری خواه و .

نتیجه مرگ برجام؛ خَلق رانت های میلیون دلاری در بورس

گروه اقتصادی، انصاف نیوز: یک شرکت مطالعات بازار، آینده بورس اوراق بهادار تهران را با سه سناریوی اجرای کامل برجام، برجام نسبی و عدم توافق بررسی کرده و نشان داده است مرگ برجام با تاثیر فوق العاده بر روی قیمت دلار، رانت های چند میلیون دلاری در بازار بورس تهران خلق می کند. در مطالعه شرکت سرمایه گذاری انیگما سه حالت برای آینده روابط خارجی کشور پیش بینی شده است: اول؛ شکست برجام و تیره ماندن .

فرصت تاریخی ایران از دست رفت؟

بتواند تعادل را به بازار بازگرداند. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقد بودند روند مذاکرات به نفع ایران تغییر خواهد کرد. با این حال ایران نتوانست در این دوره زمانی به توافقی با غرب دست پیدا کند. شاید از این رو بود که ونزوئلا راهش را به بازارهای جهانی نفت باز کرد. این موضع با تایید کارشناسان داخلی همراه است. آنها نیز معتقدند ایران فرصت تاریخی را برای دستیابی به توافق و احیای .

قیمت خودرو در انتظار نتیجه مذاکرات/پیش بینی نرخ خودرو در هفته آتی

رساندیم و قانون جدیدی که در مجلس برای ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسیده است برای حمایت واقعی از مصرف کننده خودرو است. آیین نامه واردات خودرو نیز باید در چارچوب قانون باشد در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود.

هیجانات افزایشی دلار فرو نشست

حمایتی 31 هزار و 200 تومان در پایان روز دوشنبه در محدوده 31 هزار و 600 تومان آرام گرفت. حباب درهم هم مطابق پیش بینی روز قبل با کاهش درهم وارد کانال 300 تومانی شد. رییس سازمان انرژی اتمی روز قبل از پاسخ آژانس مبنی بر بستن پرونده هسته ای خبر داد اتفاقی که اگر به وقوع بپیوندد اختلافات جدی میان ایران و آژانس حل میشود و راه برای حصول توافق باز خواهد شد. ولی بازار فعلا زمان حصول توافق .

دوگانه اصلاح اقتصادی و برجام

دولت را در اجرای برخی برنامه ها به بلندپروازی رساند. دو رقمی شدن رشد اقتصادی و تک رقمی شدن تورم تنها بخشی از اتفاقاتی بود که دولت روحانی را در دستیابی به اهدافش امیدوار کرد اما در نهایت با خروج ترامپ از توافق، اوضاع به شدت بر هم ریخت. در چنین شرایطی باز هم هشدارهای کارشناسان و متخصصان اقتصادی یادآوری می شود، هشدارهایی که در طول چند دهه گذشته بارها به دولت اعلام کرده که باید به سمت اصلاحات ساختاری .

آغاز عملیات متشکل ارزی از ۱۵ فروردین

بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر تا چهار ماه آینده در بانک سپه ادغام و محو می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، عبدالناصر همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، اظهار داشت: مدتی است تحول در نظام بانکی را دنبال می‌کنیم و یکی از اقدامات مهم ادغام این بانک‌ها بود که در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی سران قوا بحث و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ۵ بانک و موسسه در بانک سپه ادغام شوند.

وی ادامه داد: این تحول مهم از امروز کلید خورد و با هماهنگی های انجام شده با ستاد نیروهای مسلح و بانک ها به سمت انجام مطلوب پیش می رویم. همتی با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی گفت: این ۵ موسسه بانکی نزدیک به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده دارند و تمهیدات خوبی نیز اندیشیده شده است. سپرده ها نیز با سودهایی که تا کنون پرداخت می شد، ادامه می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، برنامه ریزی‌هایی در قالب مصوبات ۳۰ بندی انجام شده است، گفت: سپرده گذاران تا پایان قرارداد سود کنونی را دریافت می‌کنند و موسساتی که برای ادغام قطعی می شوند می‌توانند آن را ادامه دهند.

همتی رقم تسهیلات این بانک ها را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و تعداد سپرده گذاران را ۲۴ میلیون سپرده‌گذار اعلام کرد و اظهار داشت: این تسهیلات بر اساس قرارداد ادامه دارد و کارکنان هم بر اساس قراردادها ادامه کار می‌دهند.

وی در باره سهامداران نیز گفت: تکلیف سهامداران وابسته به نیروی های مسلح مشخص است و ۱۳۰هزار سهامدار جز نیز مشکلی نخواهند داشت. از حالا تا چها رماه بانک ها می‌توانند مجامع را برگزار کنند پس از آن در بانک سپه ادغام می‌شوند.

همتی درباره مشکلات بانک های ادغامی بیان داشت: باید گفت بانک های بهتر و ضعیف تر در میان بانک های ادغامی داریم، ولی برای مشکلات موجود پیش بینی شده که دارایی ها باید از سوی نیروی انتظامی و . منتقل شود که ناترازی ها پوشش داده شود ولی در کل مردم نگران نباشند. مشکل نقدینگی این بانک ها در حال حاضر نیز با بانک مرکزی حل شده و از این به بعد هم مشکلی نیست، ولی در طول ۴ ماه آینده تمام دارایی های اینها کارشناسی می شود و بعد از آن ارزش ویژه بانک ها مشخص می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: مردم مطمئن باشند که مشکلی وجود ندارد. تا یکماه آینده با هماهنگی سازمان بورس نماد بانک ها باز می شود و بر اساس ارزش اسمی سهام و یا ارزش زمان بسته شدن، هر کدام بیشتر باشد مجموعه ادغامی می‌تواند سهام سهامداران را خریداری کند و اگر سهامداری نیز احساس می‌کند قیمت بالاتر است می‌تواند ۴ ماه صبر کند، ولی در حال حاضر سهامداران می‌توانند بر اساس ارزش اسمی سهام خود را بفروشند.

وی درباره وضعیت خدمات رسانی بانک جدید پس از تکمیل پروسه ادغام، افزود: بانک سپه تصمیم خواهد گرفت که خدمات بانک جدید چهار مزیت عملیات بازار باز به نیروهای مسلح بعد از ادغام چگونه باشد و خانواده نیروهای مسلح با اولویت امکان دریافت سرویس از بانک را خواهند داشت. ما در اصلاح نظام بانکی که کار بزرگی است و ناترازی سیستم بانکی و سایر مشکلات به تدریج در حال حل شدن است و بر اساس شرایط و امکانات این کارها انجام می شود و ما می‌خواهیم سیستم بانکی باثبات و سالم باشد و به تولید و مردم خدمات مناسب ارائه کند.

همتی تاکید کرد: نحوه محاسبات نرخ سود و معوقات از کارهای مهمی است که در درون سیستم بانکی در حال انجام است. بانک مرکزی اختیارات تام دارد که با کسانی که بازار پول را بهم بزنند برخورد کند و ما به تدریج کارها را انجام خواهیم داد و در حال حاضر به وظایف بانک مرکزی عمل می‌کنیم و مردم معتقد هستند که ما باید کار کنیم.

رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: هدف اصلی دشمن تضعیف بازار پول و ارز بود و سیاست آمریکا این بخش‌ها را به عنوان مرکز اصلی شیطنت ها قرار داده بود ولی در حال حاضر بازار پول از ثبات مناسبی برخوردار است. با این حال، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع مردم در حال حاضر در سیستم بانکی ماندگار شد و مردم به نظام بانکی اعتماد دارند.

به گفته وی، بالاترین مقام کشور از موضوع ادغام حمایت کردند و ما علاوه بر این، اقدامات دیگری را نیز انجام خواهیم داد. همتی درباره بسته شدن فعالیت کانال اینستاگرام خود در روز گذشته بیان داشت: اینستاگرام بنده روز گذشته با مشکل مواجه شد و فعلا فعالیت را متوقف کردم، ولی برخی به دنبال بهانه های این‌چنینی به دنبال افزایش قیمت ارز و نوسان گیری هستند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: به صورت کلی حدود ۲۵۰۰ شعبه در این بانک های ادغامی است و با ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه، هزار شعبه از بانک ملی نیز بیشتر خواهند شد. هدف ما مراعات و حفظ پرسنل بانک ها و همچنین تداوم فعالیت سپرده گذاران است. به مرور زمان راهکارهایی را دنبال خواهیم کرد.

همتی درباره تقویت نظارت این بانک بر فعالیت‌های نظام بانکی گفت: نظارت باید آی تی محور باشد اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم و فاصله زمانی بین آنچه در بانک اتفاق می افتد تا زمانی که بانک مرکزی متوجه شود قابل قبول نیست.

وی افزود: بحث دوم در مورد نظارت مربوط به مدیریت بانک‌هاست که ضعف‌هایی در این بخش وجود دارد. همتی مورد سوم در تقویت نظارت بانک مرکزی را قاطعیت در برخورد با انحرافات عنوان کرد و افزود: در خصوص رعایت معیارهای نظارتی همچون کفایت سرمایه، ناترازی‌ها و . جدی هستیم و تلاش می‌کنیم ناترازی‌ها را حذف کنیم تا بتوانیم به صورت جدی سیاست‌های پولی بازار باز را به اجرا بگذاریم.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از طریق سیاست‌های پولی بازار باز بانک مرکزی می‌تواند اوراق دولتی را خرید و فروش کند تا از طریق آن بتواند نرخ بهره را تنظیم و تورم را از طریق سیاست‌های پولی کنترل کند.

وی با تاکید بر اینکه باید اصلاحات ساختاری انجام شود، افزود: تا وقتی بودجه وابسته به صادرات نفت است این مشکلات قابل حل نیست، بنابراین باید به سمت اصلاح بودجه برویم. همتی با بیان اینکه دولت کنترل هزینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، ادامه داد: با این حال مشکلاتی وجود دارد، برای مثال ۴۴۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۸ در نظر گرفته شده که فراتر از درآمدها است و به طور قطع منجر به کسری بودجه می‌شود و این فشار از طریق اوراق دولتی یا استقراض از بانک مرکزی باید جبران شود.

وی تصریح کرد: تا جای ممکن سعی کرده‌ایم که استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد و از رئیس جمهور تشکر می‌کنیم که تأکید جدی بر استقلال مالی بانک مرکزی داشته‌اند. همتی در مورد بازار ارز نیز گفت: قیمت دلار به پایین برمی‌گردد چرا که عوامل اقتصادی این قیمت‌ها را برنمی‌تابد، نرخ میانگین یورو بابت عرضه ۱۱.۵ میلیارد یورو در سامانه نیما ۱۰ هزار و ۱۲۸ تومان است اما یورو در بازار آزاد ۱۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این قیمت‌ها برای واردکننده به صرفه نیست و ماندگار نخواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به علل افزایش قیمت ارز روزهای اخیر اظهار داشت: قرار گرفتن در روزهای آخر سال٬ انتشار چند خبر منفی مانند بحث FATF و یک سری جوسازی‌ها منجر به افزایش قیمت ارز شد، گاهی برخی از نمایندگان مجلس، همکاران ما در دولت و کارشناسان بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که جو منفی روانی به وجود آورده و بی‌ثباتی را در پی خواهد داشت.

وی با تشریح جزئیات عرضه ۱۱.۵ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما بیان داشت: ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی عرضه شده و ۸ میلیارد یورو نیز عرضه صادر کنندگان بوده که ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو فروش٬ ۶۰۰ میلیون یورو واردات در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده است.

همتی با بیان اینکه این ۸ میلیارد یورو معادل ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود، افزود: این در حالی است که صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلار بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشی از آن بوده را کم کنیم ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و حدود ۶۵ درصد هنوز بازنگشته است.

رییس کل بانک مرکزی افزود : در حال حاضر تراز تجاری مثبت است و باید به سمتی برویم که تراز ارزی نیز مثبت شود. وی در ادامه گفت : بانک مرکزی حدودا ۳۸ میلیارد دلار ارز تامین کرده است که ۹.۳ میلیارد دلار از از طریق سامانه نیما بوده و ۲۴ میلیارد دلار ازطریق سیستم بانکی بوده که از طریق بانک مرکزی تامین شده است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد: اگر صادرکنندگان ارز را تامین کنند بانک مرکزی نیاز ندارد که ارز را تامین کند. همتی اظهار داشت: بر اساس آمارها روند کلی بازار نشان می‌دهد که تا آذر ماه سیاست‌ها به درستی عمل شد و واکنش بازار نیز نسبت به آن قابل قبول بود و قیمت کالاهای اساسی از تورم کمتر بود اما بعد از آبان ماه بخاطر ضعف شبکه توزیع کالاهای اساسی این روند دچار اختلال شد به طوری که کالاهای غیر مشمول با کاهش تقاضا و کالاهای مشمول با افزایش تقاضا مواجه شدند که برای اصلاح این وضعیت باید شبکه توزیع که مسئولیت آن با وزارت بازرگانی و وزارت صمت است به صورت بهینه تر و سازماندهی شده معایب را برطرف کنند.

همتی با اشاره به ضرورت استفاده از نقدینگی در زمینه تولید گفت: ورود نقدینگی زیاد به بازار باعث افزایش پایه پولی می‌شود اما بانک مرکزی به تولید با توجه به مزایا منابع می‌دهد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هدایت نقدینگی معنی خاصی ندارد و نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی داشته باشد؛ باید جذابیت بازارهای مولد افزایش پیدا کند تا نقدینگی در بازارهای جذاب و در راه سالم سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات بازارها و عدم جذابیت برای سرمایه گذاران گفت: در برخی بازارها سرکوب شدن نرخ باعث از دست رفتن جذابیت می‌شود و از سویی دیگر در بخش‌هایی مشکلات کسب و کار، مالیاتی و بیمه‌ای باعث می‌شود جذابیت برای سرمایه گذاری از بین برود.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: همه مسائل را بانک مرکزی نمی‌تواند حل کند و باید این مسئله را پذیرفت که بخش‌های دیگر مسئولیت‌هایی دارند؛ همچنین باید مراقب ترامپ نیز باشیم. وی افزود: همین امروز در بانک مرکزی سیستمی را نهایی کردیم که بر اساس آن هر سرپرست خانوار می تواند با کارت بانکی و کد ملی خود هر سهمیه ای که تخصیص داده شده را با نرخ تعیین شده دریافت کند و در گام نخست برای کالای گوشت این سیستم آماده شده و این نشان می دهد که دولت کارهای مربوط به خودش را انجام داده و خواهد داد و البته باید اذعان کرد که به هر حال هر کاری ابعاد منفی و مثبت خود را دارد اما به هر حال دولت با کمک مجلس در حال حل مشکلات است و سعی داریم تا این مسائل در سال آینده وجود نداشته باشد.

همتی گفت: فشار سنگین در اقتصاد کشور وجود دارد و ما برای مدیریت آن ها برخی مسائل را پذیرفتیم و تحمل کردیم اما باید اقتصاد آزاد باشد و تامین کالاهای اساسی با سهولت انجام شود. وی ادامه داد: زیر ساخت های بازار متشکل ارزی آماده شده است که شاید در دو هفته آینده آن را اجرایی کنیم، اما ترجیح می دهیم این اتفاق در فروردین ماه سال آینده عملیاتی شود اما در حال حاضر همه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آماده شده است.

وی درباره ورود ارز ناشی از صادرات نفت و غیر نفتی نیز گفت: در این زمینه نیز تلاش های زیادی صورت گرفته است به طوری که برخلاف پیش بینی ها میزان حجم و ارزی صادرات نفتی امیدوار کننده بوده است به طوری که در حال حاضر صادارت نفت به ژاپن، چین، ترکیه، عراق و . به صورت مستمر با تلاش های وزارت نفت ادامه دارد و باعث شده تا این روند ۱.۷ درصد خالص ذخایر ارزی افزایش یابد.

همتی در ادامه افزود: از نظر درآمدی و ذخایر ارزی با مشکل جدی مواجه نیستیم و از شهریور ماه تاکنون ۱.۷ درصد خالص ذخایر ارزی افزایش یافته و به ذخایر کل بانک مرکزی افزوده شده و برای شرایط خاص ذخایر و اسکناس کافی داریم.

وی افزود: ما بر اساس تصمیم دیگران تصمیم نمی گیرم و در صورت لزوم به بازار ورود خواهیم کرد. در حال حاضر کشور در شرایط جنگی است و از طریق بسیاری از کشورها جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز شده و راه های حاشیه ای نیز برای واردات و صادرات نیز پیدا کردیم.

رییس کل بانک مرکزی درباره عملکرد بانک مرکزی در بازار پول، توضیح داد: تا پایان سال گذشته تورم یک رقمی بود و علت افزایش این نرخ در سال جاری، شوک ارزی در کشور است که واکنشی کاملا طبیعی است که تخلیه فشار حاصل از تلاطم های بازار ارز زمان بر است.

همتی ادامه داد: سال آینده تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از رشد نقدینگی در کشور جلوگیری شود در شهریور ماه ۷ درصد و در دی ماه تورم به ۱.۸ رسید اما در بهمن ماه به دلیل برخی اقلام کنترل از دست رفت اما دوباره کنترل این بازار را به دست خواهیم گرفت.

به گفته رییس شورای پول و اعتبار، هنگامی رشد نقدینگی ۲۳ درصدی در سال داریم و تولید ناخالص و واقعی در درصدی بسیار پایین تر است، با افزایش تورم مواجه خواهیم بود. وی افزود: اما طی سال های اخیر به دلیل پرداخت سودهای با نرخ بالا از سوی بانک ها با افزایش نقدینگی مواجه بودیم پس باید ابتدا ناترازی بانک ها اصلاح شود و به تدریج به سمت کنترل سود آنها حرکت کنیم و در کوتاه مدت انجام نخواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی درباره بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی، گفت: اکنون با کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مواجه هستیم و از شهریور ماه تاکنون با ۱.۶ درصد کاهش بدهی بانک ها مواجه هستیم و بدهی دولت نیز کاهش یافته و البته امکان دارد به دلیل مصوبه تهاتر بدهی دولت باشد.

وی ادامه داد: اضافه برداشت بانک ها ها نیز کنترل و در ۴ ماهه گذشته کاهش یافته و نسبت به شهریور ماه اضافه برداشت بانک ها ۲۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که اگر این روند ادامه یابد بر رشد نقدینگی تاثیر خواهد داشت.

رییس شورای پول و اعتبار درباره افزایش مبلغ وام ازدواج، توضیح داد: افزایش مبلغ وام ازدواج خبر خوبی است، اما باید محدودیت منابع بانک ها نیز در نظر گرفته شود و به محض ابلاغ با جدیت اجرایی خواهیم کرد.

همتی درباره جلوگیری از رکود و حفظ رشد بخش صنعت، اظهار داشت: سرمایه در گردش باید بازگردانده شود و حداکثر بازپرداخت یکساله است و تسهیلات بلند مدت استمهال می شود. وی افزود: نرخ ارز افزایش یافته و نیاز تولیدکنندگان افزایش یافته و تولیدکنندگان به هر بانکی مراجعه کردند و بانک ها با کمبود منابع مواجه باشند، بانک مرکزی تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص می دهد. به گفته وی، اگر تولیدکنندگان به منابع مالی نیاز دارند و بانک ها همکاری نمی کنند، به ما اطلاع دهند زیرا تولید در اولویت است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از نقدینگی در زمینه تولید گفت: ورود نقدینگی زیاد به بازار باعث افزایش پایه پولی می‌شود، اما بانک مرکزی به تولید با توجه به مزایا منابع می‌دهد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هدایت نقدینگی معنی خاصی ندارد و نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی داشته باشد؛ باید جذابیت بازارهای مولد افزایش پیدا کند تا نقدینگی در بازارهای جذاب و در راه سالم سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات بازارها و عدم جذابیت برای سرمایه گذاران گفت: در برخی بازارها سرکوب شدن نرخ باعث از دست رفتن جذابیت می‌شود و از سویی دیگر در بخش‌هایی مشکلات کسب و کار، مالیاتی و بیمه‌ای باعث می‌شود جذابیت برای سرمایه گذاری از بین برود.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: همه مسائل را بانک مرکزی نمی‌تواند حل کند و باید این مسئله را پذیرفت که بخش‌های دیگر هم مسئولیت‌هایی دارند؛ همچنین باید مراقب ترامپ نیز باشیم.

یادداشت رییس کل بانک مرکزی درخصوص عملیات بازار باز

یادداشت رییس کل بانک مرکزی درخصوص عملیات بازار باز

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی تاکید کرد: عملیات بازار باز، که از دو هفته گذشته، با موفقیت مراحل اولیه و آزمایشی خود را سپری کرده است ، یک ساز و کار پیچیده و فنی است که بتدریج،نحوه کارکرد آن توسط بانک مرکزی تشریح شده و با فعالان بازار در عمل به پیش خواهد رفت.

به گزارش مرور نیوز، عبدالناصر همتی ، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در خصوص عملیات بازار باز نوشت: بانک مرکزی تنهازمانی در بازار دخالت می کند، که نرخ بین بانکی از نرخ سیاست گذاری «فاصله معناداری» پیدا کند. این دخالت می تواند با خرید، فروش ، خرید مجدد ، یا معکوس خرید- مجدد انجام گیرد.

در این یادداشت آمده است:

۱-مایه خوشحالی است که برای اولین بار بانک مرکزی ، مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار، و نه روش های دستوری، به مدد عملیات بازار باز شده است.

۲- همچنین خوشحالم که بحث های فنی راجع به این ابزار در میان فعالان و اقتصادی های کشورمان بخوبی موردتوجه قرار گرفته، که خود، نشانی است از بالندگی و چهار مزیت عملیات بازار باز نشاط علمی .

۳- عملیات بازار باز، که از دو هفته گذشته، با موفقیت مراحل اولیه و آزمایشی خود را سپری کرده است ، یک ساز و کار پیچیده و فنی است که بتدریج،نحوه کارکرد آن توسط بانک مرکزی تشریح شده و با فعالان بازار در عمل به پیش خواهد رفت.

۴- بطور خلاصه، این سازوکار برای کنترل نوسانات نرخ سود در حول و حوش « نرخ سیاست گذاری » بسیار کوتاه مدت در «بازار ذخایر» بانکها استفاده می شود. در این بازار، خرید و فروش قطعی اوراق دولتی و نیز قراردادهای «بازخرید» و « بازخرید مجدد»اوراق دولتی در قالب قواعد مصوب شورای فقهی انجام خواهد شد. درمواقعی که نرخ سود بالاتر از «نرخ سیاستگذاری» قرار گیرد بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق وافزایش عرضه پول میکند. و برعکس ، هنگامی که نرخ سود پایین تر از «نرخ سیاستگذاری »بیاید،اقدام به فروش اوراق وکاهش عرضه پول می‌کند .

۵- همزمان، بانک مرکزی «دالان نرخ سود بین بانکی » را تعریف کرده است ، در این دالان ، نرخ « کف دالان » نرخ پس انداز منابع بانکها نزد بانک مرکزی،نرخ« سقف دالان»،نرخ تنزیل مجدد نهایی می باشند. « نرخ سیاست گذاری » همان نرخ میانه دالان نرخ است. هدف بانک مرکزی ، به ثبات رساندن نرخ مبادلات بین بانکها، در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است.

۶- بدیهی است،بانک مرکزی تنهازمانی در بازار دخالت می کند، که نرخ بین بانکی از نرخ سیاست گذاری «فاصله معناداری» پیدا کند. این دخالت می تواند با خرید، فروش ، خرید مجدد ، یا معکوس خرید- مجدد انجام گیرد. بانک مرکزی، با لحاظ تورم هدف، نسبت به تعیین دالان نرخ سود و بالتبع، عملیات بازار باز اقدام می کند.

۷-به فعالان بازار و بانکها توصیه می‌کنم که دارایی هایی غیرنقد خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند، تا بتوانند فعالانه در بازار بین بانکی حضور داشته و از مزایای آن بهره‌مند شوند ، بانک مرکزی ، با قدرت در پی تغییر کانال انتقال سیاست پولی،در کنار اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانکهاست.

چرا بانک‌ها باید به بانکداری باز روی آورند؟ 6 دلیل برای پیاده‌سازی بانکداری باز توسط بانک‌ها

پیاده‌سازی بانکداری باز توسط بانک‌ها

بانکداری باز، ابتکاری است که به نهادهای ثالث ارائه‌دهنده خدمات مالی، این اجازه را می‌‌دهد تا با استفاده از APIها، به داده‌های بانکی کاربران دسترسی پیدا کنند. هدف اولیه بانکداری باز، بازگرداندن قدرت به دستان مشتریان است؛ تا آن‌ها بتوانند از محصولات و سرویس‌های مبتنی بر داده‌ها و عملیات بانکیِ نهادهای ثالث، به شیوه‌ای ایمن استفاده نمایند.

با معرفی و تصویب قوانین جدیدی مانند نسخه دوم راهنمای خدمات پرداخت (PSD2 در اتحادیه اروپا)، بسیاری از بانک‌ها ناگزیر هستند تا در ازای دریافت مبالغی، داده‌های مشتریان خود را در اختیار نهادهای ثالث قرار دهند. در واقعیت، دلایل محکمی برای بانک‌ها وجود دارد که بانکداری باز را با انگیزه‌های مالی مشخص بپذیرند. در ادامه به 6 دلیل از دلایل مطرح‌شده اشاره می‌شود:

1.متابعت از قوانین:

در واقع، دلیل اصلی پیاده‌سازی بانکداری باز توسط بانک‌ها، متابعت از قوانین و یا حداقل آمادگی برای متابعت از قوانین است. درحالی که چهار مزیت عملیات بازار باز PSD2 اتحادیه اروپا بهترین نمونه از قانونی همه‌جانبه‌ است که بانک‌ها را ملزم می‌کند داده‌های مشتری خود را با نهادهای ثالث به اشتراک بگذارند (این مورد به X2SA معروف است – دسترسی به حساب)، این قانون، تنها نمونه موجود در دنیا نیست. به عنوان مثال، هنگ‌کنگ چارچوب API باز خود را دارد، در حالی که استرالیا قانون حق اطلاعات مصرف‌کننده (CDR) را تصویب نموده است. سایر حوزه‌های قضایی مهم نیز در همین راستا حرکت می‌کنند: خزانه‌داری ایالات متحده، با وجود چهار مزیت عملیات بازار باز رویکرد بازار محورش، پیش‌نویس قانون به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی را ارائه کرده است.

تأثیر متابعت از قوانین در یک کلام

البته، متابعت از قوانین، به معنای دستیابی به درآمد اضافه نیست؛ بلکه، به معنای بقا در کسب‌وکار است. با توجه به موارد مذکور، می‌توان گفت كه متابعت از قوانین، سوددهی را به‌ وسیله اجتناب از جریمه‌ها و هزینه‌های غیرضروری بهبود می‌بخشد.

2.بهبود چابکی دیجیتال:

چالش عمده بانکداری باز داشتن قابلیت به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها به صورت ایمن، سریع و کارآمد می‌باشد.

در نتیجه، بسیاری از بانک‌ها باید کل معماری داده‌های خود را بازطراحی نمایند و غالباً این کار را با استفاده از رویکرد میکرو-سرویس‌های مبتنی بر API انجام می‌دهند تا داده‌ها را دسترس‌پذیرتر نمایند. بنابراین چابکی دیجیتال بیشتر، هم ضرورت و هم مزیت بانکداری باز محسوب می‌شود.

بهبود چابکی دیجیتالی، مزایای خاص خود را دارد. بانکداری باز نه تنها امنیت و شفافیت را بهبود می‌بخشد، بلکه استفاده از داده‌ها، در داخل خود بانک‌ها را نیز آسان‌تر می‌نماید – به عنوان مثال، شخصی‌سازی سرویس‌ها یا ایجاد اپلیکیشن‌های پیشخوان، که پیش از این، انجام آن‌ها امکان‌پذیر نبوده است.

تأثیر بهبود چابکی دیجیتال در یک کلام

یک زیرساخت دیجیتال بهبودیافته، استفاده داخلیِ بهینه از داده‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد، تجربه مشتری را بهبود می‌بخشد و در نهایت ارزش طول عمر مشتری را افزایش می‌دهد.

3.خدمات ویژه مبتنی بر API

یکی از مزایای هیجان‌انگیز بانکداری باز، پتانسیل طراحی و تولید نسبتاً آسان خدمات جدید و درآمدزای مبتنی بر API است. برای مثال، Nordea را در نظر بگیرید: آن‌ها از تحول بانکداری باز به عنوان سکوی پرتابی به منظور طراحی و تولید APIهای پولیِ بانکی برای مشتریان شرکتی خود استفاده کرده‌اند. Nordea، با ارائه خدمات پرداختِ مبتنی بر API، گزارش‌دهی آنی و ابزارهای متنوع تبادلات خارجی، توانسته است گام را از متابعت صرف از قوانین فراتر بگذارد و از تلاش فراوانی که برای تغییر سیستم‌های خود برای بانکداری باز کرده است، بهره‌برداری تجاری نماید.

تأثیر خدمات ویژه مبتنی بر API در یک کلام

بانک‌ها، با توسعه و فروش دسترسی به خدمات جدید مبتنی بر API، می‌توانند جریان‌های درآمدی مستقیم جدیدی را خلق نمایند. همچنین از این APIهای ویژه، می‌توان با هدف Up-sells و Cross-sells سایر خدمات بانکی استفاده نمود.

4.افزایش رضایت مشتری

بانکداری باز آزادی‌های فراوانی را از منظر تنوع و دامنه خدمات مالی، پیش روی مشتریان قرار می‌دهد. از یک سو، این امر برای بانک نکته‌ای منفی به نظر می‌رسد، چرا که این اجازه را به نهادهای ثالث می‌دهد که بتوانند از داده‌های کاربران استفاده نموده و خدماتی را بر پایه این داده‌ها چهار مزیت عملیات بازار باز طراحی و عرضه نمایند، در حالی که در گذشته این کار را فقط خود بانک‌ها می‌توانستند انجام دهند. با این حال، مجموعه گسترده‌تر خدمات مالی یکپارچه – چه بانک مالکیت این خدمات را داشته باشد و چه نداشته باشد – در نهایت تجربه بانکی مشتری را بهبود می‌بخشد و باعث می‌شود کمتر به دنبال گزینه‌های جایگزین برود.

تأثیر افزایش رضایت مشتری در یک کلام

از آنجا که مشتری از تجربه بانکی خود رضایت بیشتری دارد، کمتر به دنبال گزینه‌های جایگزین می‌گردد. این موضوع، ارزش طول عمر مشتری را افزایش داده و سودآوری بلند مدت را به شکلی قابل پیش‌بینی بهبود می‌بخشد.

5. قابلیت تعامل و همکاری

همان‌طور که پیش از این ذکر شد، بانکداری باز به منظور فراهم‌سازی دسترسی نهادهای ثالث ارائه‌دهنده خدمات مالی به داده‌های مشتریان، طراحی شده است. اگر بانک‌ها مایل باشند یک قدم فراتر بروند، می‌توانند به صورت فعالانه به نهادهای ثالث در این مسیر کمک نمایند. این امر مزایای فراوانی را به همراه خواهد داشت. برای مثال، بانک‌ها می‌توانند خدمات ویژه بیشتر، پشتیبانی اختصاصی را به نهادهای ثالث منتخب، ارائه دهند و یا با آن‌ها در توسعه خدمات همکاری نمایند. در ازای این کار، نهادهای ثالث می‌توانند این خدمات را به شیوه‌های مالی یا غیرمالی جبران نمایند. برای مثال، نهادهای ثالث می‌توانند به اضافه نمودن قابلیت‌های جدید به خدمات بانک‌ها کمک نمایند و یا برند مشترکی را با بانک‌ها ایجاد کنند.

تأثیر قابلیت تعامل و همکاری در یک کلام

بانک‌ها با ایجاد روابط مبتنی بر همکاری با نهادهای ثالث مالی، می‌توانند گزاره‌های ارزش منحصر‌به‌فردی را ارائه دهند، استراتژی‌های بازاریابی خلاقانه‌ای را به کار ببرند و درنهایت، مشتریان جدیدی را جذب کنند.

6.پایگاه مشتری گسترده‌تر

تاکنون‌، تمرکز ما بر مزایای به اشتراک‌گذاری داده‌ها با دیگران بوده است. با این حال، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بانکداری باز، جاده‌ای دو-طرفه است. به بیان دیگر، بانکداری باز این امکان را به بانک‌ها می‌دهد که به داده‌های سایر مؤسسات مالی مشارکت‌کننده (به ویژه سایر بانک‌ها) دسترسی داشته باشند. این امر، فرصت بزرگی را برای بانک‌ها بوجود می‌آورد تا بتوانند محصولات و خدمات مالی یکپارچه‌ای را خلق نمایند.

تأثیر پایگاه مشتری گسترده‌تر در یک کلام

پیش از این بانک‌ها صرفاً می‌توانستند تا خدمات و محصولات جدید مالی مبتنی بر داده‌های بانکی را تنها به مشتریان خود ارائه دهند؛ اما اکنون می‌توانند به مشتریان سایر بانک‌ها نیز خدمت‌رسانی نمایند، که این امر پتانسیل درآمدزایی بالایی برای بانک‌ها خواهد داشت.

نتیجه:

ممکن است متابعت از قوانین باشد که بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در بانکداری باز سوق داده باشد، اما تردیدی نیست که این جنبش مزایای بی‌شمار دیگری با تأثیرات مالی محسوس به همراه دارد. بسیاری از این مزایا، مانند بهبود مستقیم رضایت مشتری و چابکی دیجیتال، منجر به افزایش ارزش طول عمر مشتری می‌شوند. با این حال، بانکداری باز امنیت را نیز بهبود می‌بخشد، درهای جدیدی را برای همکاری می‌گشاید و به بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا به وسیله محصولات و خدمات مالی بیشتر، نقش مهم‌تر و بزرگ‌تری را در اکوسیستم بانکی و پرداخت ایفا نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.