بازدهی حقوق صاحبان سهام


تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی بازدهی حقوق صاحبان سهام کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

چکیده

کاهش هزینه سرمایه و تشکیل ساختار مناسب سرمایه یکی از مهمترین اقدامات شرکتها در راستای افزایش ارزش شرکت و سهامداران است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایهگذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعات در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میباشد. پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیهوتحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمعآوری اطلاعات، از دادههای 136 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایهگذاری شرکت تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعات تأثیر منفی هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایهگذاری شرکت را تقویت می کند.

بازدهی حقوق صاحبان سهام

فهرست مقالات بازده حقوق صاحبان سهام.

در بازدهی حقوق صاحبان سهام کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می¬کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید چکیده کامل

در کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می¬کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد» است. پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان در هیات مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. براي اين منظور داده¬هاي مربوط به 140 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال¬هاي 1391 الي 1397 جمع¬آوري و به روش معادلات ساختاری (PLS) مورد بررسي قرار گرفت. يافته¬هاي حاصل از پژوهش نشان می¬دهد که زنان نقش تعدیلی بین معیارهای گرایش کارآفرینانه و شاخص¬های عملکرد شرکت دارند. بدین معنا که نقش زنان در هیات مدیره باعث بهبود ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی شرکت¬ها خواهد شد. پرونده مقاله

بازدهی حقوق صاحبان سهام

نتایج 1 تا 10 از مجموع 403

مقاله ژورنالی

هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود

نگاهی بر عملکرد حسابرسی و اجزای افشای داوطلبانه و رضایت مدیران در شرکت های خصوصی

مقاله کنفرانسی

نگاهی بر عملکرد حسابرسی و اجزای افشای داوطلبانه و رضایت مدیران در شرکت های خصوصی

مقاله کنفرانسی

نقش تعدیل کنندگی کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده بازدهی حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کنفرانسی

نقش بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( ABC ) درسود آوری شرکت ها

مقاله کنفرانسی

نقش اعتبار تجاری در کاهش همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کنفرانسی

کارایی استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر سودآوری شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله ژورنالی

کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد و تاثیر بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کنفرانسی

پیش بینی سودآوری با استفاده از نسبت تعدیل شده بازده حقوق صاحبان سهام و موقعیت نسبی شرکت در صنعت

مقاله کنفرانسی

پیش بینی سودآوری با استفاده از نسبت تعدیل شده بازده حقوق صاحبان سهام و مقعیت نسبی شرکت در صنعت

مقاله کنفرانسی

ﺑﺮرﺳﻲ سودمندی بازدهی حقوق صاحبان سهام گزارشگری مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی درمقایسه با حسابداری تورمی

نتایج 1 تا 10 از مجموع 403

دبیرخانه ها و دانشگاه ها

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱

صفر تا صد حقوق صاحبان سهام در صورت های مالی

طبق گفته ی شرکت حسابداری ، ترکیب این بخش از ترازنامه واحدهای تجاری را شکل حقوقی آنها مشخص می کند. به طور کلی واحدهای تجاری به دو گروه سهامی و غیر سهامی تفکیک می شوند. از آنجا که منظور ما از واحدهای تجاری شرکت های سهامی است، تنها به توضیح بخش حقوق صاحبان سهام این شکل از واحدهای تجاری می پردازیم:

همانگونه که می دانید در معادله حسابداری تفاوت میان دارایی ها و بدهی ها، سرمایه مالکانه است که در شرکت های سهامی به آن حقوق صاحبان سهام می گویند. معمولا حقوق صاحبان سهام برمبنای منبع تامین کننده آن تفکیک می گردد. قانون تجارت نیز مبنای دیگری برای تفکیک مولفه های تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام می باشد. براساس قانون تجارت، مبلغ سرمایه قانونی و افزایش و کاهش آن دارای الزامات خاصی است و بنابراین باید به طور مجزا انعکاس یابند. همچنین براساس مواد 138 و 140 قانون تجارت، یک بیستم از سود قابل تخصیص باید به اندوخته قانونی منتقل شود تا زمانی که اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت برسد. این اندوخته قابل انتقال به سرمایه نیست و تحت هیچ شرایطی به جز شرایط تصفیه قابل تقسیم نمی باشد.

سرمایه

زمانی که یک شرکت سهامی برای تامین مالی اقدام به انتشار سهام می کند. در حقیقت سرمایه و دارایی هایش را معادل وجه نقد دریافتی افزایش می دهد. تفاوت میان مبلغ اسمی سهم و مبلغ دریافتی شرکت را صرف/کسر سهام می گویند.

شرکت های سهامی مجاز به انتشار دو نوع سهام عادی و ممتاز هستند. در ایالات متحده و کشورهای غربی سهام ممتاز به سهامی اطلاق می شود که دارنده آن حداقل نسبت به دریافت مبلغ ثابتی براساس درصدی از ارزش اسمی سهام خود محق است، همچنین به هنگام تصفیه نسبت به سهامداران عادی در اولویت قرار دارند. ولی در ایران به دلیل ضرورت مطابقت قوانین با شرع مقدس اسلام، ایمن گونه حقوق برای سهامداران ربوی تلقی می شود و تنها امتیازاتی مربوط به حق رای برای آنها در نظر گرفته می شود. در حقیقت، سهام ممتاز تصریح شده در قوانین ایران، بیش از آنکه شبیه به سهام ممتاز باشد، نوعی سهام عادی با امتیاز ویژه می باشد.

اندوخته ها

اندوخته ها مبالغی هستند که شرکت به منظور تقویت بنیه مالی، ملاحضات مدیریتی، الزامات قانونی و همچنین حفظ حقوق بستانکاران، یا استفاده از مزایای مالیاتی از سود قابل تقسیم شرکت ها کسر می شود. توزیع این مبالغ بین سهامداران محدود یا ممنوع می باشد. مثلا تهیه اندوخته قانونی براساس قانون تجارت الزامی است و تقسیم آن بجز در زمان تصفیه ممنوع می باشد، اما تهیه اندوخته طرح و توسعه اختیاری است و شرکت می تواند به شرط تصویب مجمع بازدهی حقوق صاحبان سهام به تقسیم آن اقدام نماید. در صورتی که افزایش سرمایه شرکت ها از محل اندوخته های اختیاری یا سود انباشته صورت گیرد در حقیقت سهامداران از مزایای مالیاتی عدم تقسیم سود استفاده نموده بازدهی حقوق صاحبان سهام اند.

اندوخته قانونی، اندوخته طرح و توسعه و اندوخته عمومی از جمله اندوخته هایی هستند که معمولا در ترازنامه شرکت ها یافت می شود.

سود (زیان) انباشته

عنوان سود (زیان) انباشته، مجموع سود های تقسیم نشده یا تخصیص نشده را پس از کسر زیان های وارده نشان می دهد. این مبلغ بازدهی حقوق صاحبان سهام نشان دهنده ی سرمایه گذاری مجدد سهامداران از محل درآمدهای حاصل از فعالیت های شرکت می باشد.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان گزارش، عملکرد مالی مربوط به یک دوره مالی واحد تجاری می باشد. براساس استاندارد نحوه ارائه صورت های مالی، صورت سود و زیان باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

2.هزینه های عملیاتی

3.سود یا زیان عملیاتی

4.هزینه های مالی

5.سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

6.مالیات بر درآمد

7.سود یا زیان فعالیت های عادی

8.اقلام غیر مترقبه

10.سود یا زیان خالص

براساس همین استاندارد، علاوه بر موارد بالا، ممکن است به موجب سایر استاندارد های حسابداری ارائه اقلام اصلی و جمع های فرعی دیگری نیز در صورت سود و زیان الزامی بازدهی حقوق صاحبان سهام باشد یا برای ارائه عملکرد مالی واحد تجاری به نحو مطلوب، ضرورت داشته باشد.

چنانچه وقوع برخی بازدهی حقوق صاحبان سهام رویدادها، صرف نظر از ماهیت غیر معمول یا تناوب آن، در محیط حاکم بر عملیات واحد تجاری (اعم از اقتصادی،مقرراتی،جغرافیایی و غیره) مورد انتظار باشد، آثار آنها بر عملیات واح تجاری در زمره فعالیت های عادی تلقی می شود. اقلام غیر مترقبه نیز، اقلامی با اهمیت و بسیار غیر معمول هستند که منشا آنها رویدادهایی خارج از فعالیت های عادی شرکت می باشد و انتظار نمی رود به طور منظم یا مکرر واقع شود. مصادره اموال شرکت در یک کشور خارجی و یا بلایای طبیعی نمونه هایی از این اقلام هستند. بنابراین دو ویژگی تکرارشوندگی و معمول بودن، وجه تمایز درآمدها و هزینه ها از یکدیگر می باشند.

درآمد

درآمد را افزایش در حقوق صاحبان سهام به استثنای بازدهی حقوق صاحبان سهام آورده صاحبان سرمایه تعریف می کنند. مفهوم درآمد، هر دو گروه ((درآمد عملیاتی)) و ((درآمد غیر عملیاتی)) را در بر می گیرد. درآمد عملیاتی، درآمدی است که از فعالیت اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل می گردد و با عناوین مختلفی از قبیل فروش، حق الزحمه، سود تضمین شده، سود سهام و حق امتیاز نشان داده می شود.

نوشته شده توسط شرکت حسابداری و مالی آینده سازان فراز کام

ماهور سیدی

شرکت حسابداری حسابداری آینده سازان فراز کام با مدیریت آقای منوچهری خدمات مالی را با کمترین قیمت ارائه میکند لطفا در خصوص حسابداری تلفیق هم صحبت کنید .

بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری به۵۳ درصد رسید

مجموع بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری در سال گذشته از مرز ۵۳ درصد رشد عبور کرد.

چابک آنلاین ، بهاره تاجرباشی ، در بررسی وضعیت صورت های مالی منتهی به سال گذشته ۱۰۵ شرکت کارگزاری مشخص شد که مجموع بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری به رقم 53 درصد رشد رسیده است.

بازار بورس کشور در سال 98 به عنوان یکی از پربازده ترین بازارهای مالی در ایران ثبت شد.

شاخص کل بورس با رشد 187 درصدی رکوردی تاریخی زد و به کار خود در این سال پایان داد.

در این بررسی با مقایسه مجموع بازدهی حقوق صاحبان سهام بازده حقوق صاحبان سهام 5 سال گذشته صنعت کارگزاری مشخص شد که مجموع بازده حقوق صاحبان سهام این صنعت در سال های 98، 97، ۹۶ به ترتیب با 53، 30و 15درصد رشد روبرو بوده است.

کمترین درصد تغییرات مجموع بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری با 11 درصد رشد مربوط به سال ۹۴ بوده است.

داده ها از مجموع صورت های مالی ۱۰۵ شرکت کارگزاری گردآوری شده است، اطلاعات ۳ شرکت کارگزاری به دلیل عدم تصویب صورت های مالی تاتاریخ گردآوری گزارش، لحاظ نشده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.